PDF til print    Find kalender

1s Projekt I: Paradigmer, brugerperspektiver og kontekst

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Projektarbejdet på SI løber over hele semestret og foregår i grupper, som selv formulerer deres problemstilling. Projektformationen sker ifm semesterstartens projektudvikling og gruppedannelse, som alle studerende deltager aktivt i. Her vil også vejledere fra uddannelsen være til stede for sparring ifm projektudviklingen. Hver projektgruppe tildeles straks efter gruppedannelsen en vejleder, som bistår gruppens arbejde med at planlægge og udvikle projektet samt udarbejde projektrapporten. Projektarbejdet omfatter også en intern evaluering, hvor grupperne får lejlighed til at drøfte det foreløbige arbejde med vejleder samt en opponentgruppe og -vejleder.

Projektforløbet

Projektarbejdet foregår i grupper på 2-7 medlemmer, som selv i samarbejde med projektvejleder organiserer arbejdet og samarbejdet.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

15 ECTS = 405 timers arbejdsindsats fordelt på teorilæsning, teoribearbejdning, forberedelse og gennemførelse af empirisk arbejde, gruppemøder, vejledning, gensidig feed-back, forberedelse og deltagelse i intern evaluering, udarbejdelse af projektrapport samt 35 til forberedelse og gennemførelse af projekteksamen.

Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur der er relevant for projektets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og gerne med assistance fra bibliotekar mv.

Evaluering- og feedback former

Projektgruppens medlemmer giver løbende hinanden feedback, lige som gruppen løbende modtager feedback fra projektvejleder. Projektarbejdet, herunder samarbejdsprocesser i gruppen og med vejleder, forventningsafstemmes, evalueres og justeres ligeledes løbende i dialog med projektvejleder. Desuden sker feedback og evaluering ifm projekteksamen. Endelig afsluttes projektforløbet med en gensidig evaluering med vejleder.

Studieleder/faglig koordinator
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en læringslog.

Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt / disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 tegn og maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. De studerende forbereder mundtlig feedback til opponentgruppe.

Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen senest 5 døgn efter projektafleveringen. Den skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 7.200 tegn inkl. mellemrum og indeholde refleksioner over hvordan den studerendes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund samt samarbejds- og læreprocesser på de forskellige studieelementer i uddannelsen tilsammen bidrager til den studerendes kandidatprofil.

Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback skal godkendes af vejleder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden: Teoretisk forståelse af socialpsykologiske processer og problemstillinger i hverdagslivet, som udgør grundlaget for sociale læreprocesser og interventioner

 • Viden: Viden om og forståelse af offentlige institutioners grundlag og virkemåde

 • Viden: Viden om og forståelse af vilkår for samarbejde indenfor og mellem offentlige institutioner samt mellem offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige organisationer

 • Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social intervention i kontekst

 • Færdigheder: Læse og anvende videnskabelig litteratur på dansk og fremmedsprog

 • Færdigheder: Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning samt anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering af referencer

 • Færdigheder: Beherske kvalitative metoder i studiet af sociale interventionsprojekter og deres kontekster

 • Kompetencer: Udarbejde tværvidenskabelige undersøgelsesdesigns og analysemodeller med baggrund i en kritisk refleksion af forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forskningsparadigmer

 • Kompetencer: Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor paradigmer, brugerperspektiver og kontekst.

 • Kompetencer: Formidling af forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser

 • Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

Overordnet indhold

De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling, der vedrører social intervention.
Problemstillingen undersøges teoretisk og praktisk på en måde, der belyser den med
henblik på brugerperspektiver og kontekst, og placerer undersøgelsen i forhold til den
paradigmatiske baggrund for social intervention.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25765
Sidst ændret 13/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-09-2021 08:15 - 03-09-2021 12:00 i uge 35
1s - Projekt - Semesterplanlægning og projektudvikling I (SI)

Onsdag 08-09-2021 08:15 - 08-09-2021 12:00 i uge 36
1s - Projekt - Projektudvikling II (SI)

Fredag 10-09-2021 08:15 - 10-09-2021 16:00 i uge 36
1s - Projekt - Projektudvikling III og gruppedannelse (SI)

Mandag 18-10-2021 13:00 - 18-10-2021 15:00 i uge 42
1s - Projekt - Semesterarrangement om praktik (SI)

Onsdag 17-11-2021 10:00 - 17-11-2021 10:00 i uge 46
1s - Projekt - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SI)

Onsdag 24-11-2021 08:15 - 24-11-2021 17:15 i uge 47
1s - Projekt - Intern evaluering (SI)

Torsdag 25-11-2021 08:15 - 25-11-2021 17:15 i uge 47
1s - Projekt - Intern evaluering (SI)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:15 i uge 51
1s - Projekt - Projektaflevering (SI)

Mandag 10-01-2022 08:15 - Fredag 21-01-2022 18:00 i uge 02 og uge 03
1s - Projekt - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Mandag 24-01-2022 08:15 - Fredag 28-01-2022 18:00 i uge 04
1s - Projekt - Mundtlig reeksamensperiode (SI)