PDF til print    Find kalender

Valgkursus: Kønsteori for begyndere og letøvede

Semester
F2021
Uddannelse
Den Humanistiske Bacheloruddannelse
Aktivitetstype
Valgfri kurser
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Der skal minimum være 16 tilmeldte for at valgkurset oprettes

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Køn, feminisme og ligestilling er kontinuerligt til debat i medier, politik og forskning. Dette kursus sætter fokus på kønsteori, fordi teori er nødvendig for at kunne forstå, analysere og fortolke kønnets betydninger og konsekvenser. Der findes ikke én kønsteori; der er altså ikke enighed, hverken om hvad køn er, eller hvordan kønsrelationer og positioner bør studeres. Forskning i køn er ikke nødvendigvis feministisk – der findes således forskning, der handler om køn uden at relatere sig til en (i bred forstand) politisk og samfundsmæssig stillingtagen til kønnede relationer. Det kønsteoretiske felt, vi tager op i dette kursus, har imidlertid altid relateret sig til samfundsmæssige problemstillinger, grupper, bevægelser og begivenheder. Kurset giver et rids over kønsforskningens historie og en introduktion til feministisk videnskabsteori. Det centrale tema i kurset er de kritiske stemmer, som siden 1990’erne har udfordret både samfundet, kønsforskningen og feminismen i deres påpegning af, at kategorier som race, etnicitet, seksualitet, handicap, mv. bør medtænkes i såvel den feministiske forskning som aktivismen. Det betyder også, at kvinder (som en slags universel kategori) ikke er kønsforskningens privilegerede subjekt og objekt.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kurset giver 5 ECTS, som svarer til en arbejdsbyrde på 135 timer, der fordeler sig således: 10 undervisningsgange af 2 timer Forberedelse til hver kursusgang: 8 timer Eksamen: 35 timer

Pensum

Pensum og beskrivelse af de enkelte kursusgange uploades i Moodle

Evaluering- og feedback former

Der vil løbende blive anvendt forskellige evaluerings og feedbackformer på kurset

Eksamensadministration
Studieadministrationen på Humbach (humbach-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Kirsten Hvenegård-Lassen (kirs@ruc.dk)
ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om udvalgte problemstillinger inden for den dimension, kurset erforankret i

  • Færdighed i at analyser, sammenligne og vurdere udvalgteproblemstillinger inden for den dimension, kurset er forankret i

  • Kompetence i at arbejde selvstændigt med udvalgte problemstillingerinden for den dimension, kurset er forankret i

Overordnet indhold

Valgkursus udbudt inden for en af uddannelsens fire dimensioner. Se bilag 1.

Valgkurser kan overskride dimensionsbeskrivelserne med humanistisk relevante samfundsvidenskabelige og design teoretiske perspektiver.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige omfatte andreundervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Det samlede omfang af portfolioen er maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Den normerede arbejdstid er 20 timer. Andre prøver kan derfor forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25911
Sidst ændret 24/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 18-02-2021 14:15 - 18-02-2021 16:00 i uge 07
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 25-02-2021 14:15 - 25-02-2021 16:00 i uge 08
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 04-03-2021 14:15 - 04-03-2021 16:00 i uge 09
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 11-03-2021 14:15 - 11-03-2021 16:00 i uge 10
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 18-03-2021 14:15 - 18-03-2021 16:00 i uge 11
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 25-03-2021 14:15 - 25-03-2021 16:00 i uge 12
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 08-04-2021 14:15 - 08-04-2021 16:00 i uge 14
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 15-04-2021 14:15 - 15-04-2021 16:00 i uge 15
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 22-04-2021 14:15 - 22-04-2021 16:00 i uge 16
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Torsdag 29-04-2021 14:15 - 29-04-2021 16:00 i uge 17
Kønsteori for begyndere og let øvede (Valgkursus)

Mandag 10-05-2021 10:00 - 10-05-2021 10:00 i uge 19
Kønsteori for begyndere og letøvede - Eksamen

Mandag 16-08-2021 10:00 - Mandag 23-08-2021 10:00 i uge 33 og uge 34
Kønsteori for begyndere og letøvede - Reeksamen