PDF til print    Find kalender

Modul 2: Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

Semester
E2021
Uddannelse
Master i Sundhedsfremme
Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)
 • Forelæsninger og klyngeundervisning 18 timer

 • Studenteroplæg 16 timer

 • Forberedelse til undervisning, herunder læsning 84 timer

 • Eksamen 15 timer

I alt 135 timer

Modul
2
Pris

8.000

Tilmelding
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om narkotika- og alkoholpolitik i et samfundsmæssigt, institutionelt og individuelt perspektiv.

 • Have viden om policy inden for narkotika- og alkoholområdet.

 • Have forståelse for begrebet skadesreduktion teoretisk og praktisk

 • Færdigheder

 • Kunne vurdere og reflektere over rationalerne bag ved narkotika- og alkoholpolitik og -policy

 • Kunne anvende en kritisk refleksion og analyse over skadesreduktion som begreb og som praksis i forskellige kontekster og kulturer

 • Kunne reflektere over de etiske og moralske implikationer af rusmiddel policy og skadesreduktions strategier i teori og praksis

 • Kompetencer

 • Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for skadesreduktion

 • Kunne håndtere iboende politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer i interaktioner med borgere, når rusmiddelbrug er en del af borgernes hverdag

Overordnet indhold

På kurset ”Rusmiddelpolicy og skadesreduktion” introduceres du dels til alkoholpolitik og dels til narkotikapolitik og du opnår viden om, hvordan du kan forstå disse forskellige politikområder samfundsmæssigt, kulturelt og på et niveau, som handler om enkelt mennesker. Du vil opnå et indgående kendskab til begrebet skadesreduktion og blive i stand til at diskutere dette teoretisk og i forhold til en praktisk anvendelse af begrebet, også med forståelse for betydningen af den sammenhæng, som skadesreduktionsindsatsen indgår i. Kurset klæder dig på til at kunne håndtere teoretisk, praktisk og etisk indsatser, som handler om borgeres rusmiddelbrug i en hverdag.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der arbejdes og undervises under kurset på følgende måder: - Oplæg - Forelæsninger - Plenumdiskussioner - Cases

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet af gruppen.

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 7.200 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum.
3 studerende mindst 9.600 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum.
4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 50 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSF017
Sidst ændret 19/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 20-08-2021 09:00 - 20-08-2021 17:00 i uge 33
Seminardag - online

Lørdag 21-08-2021 09:00 - 21-08-2021 17:00 i uge 33
Seminardag - online

Fredag 10-09-2021 08:15 - 10-09-2021 16:00 i uge 36
Eksamen