KLADDE

PDF til print    Find kalender

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

Semester
F2021
Uddannelse
Master i Sundhedsfremme
Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)
 • Forelæsninger og klyngeundervisning 18 timer
 • Studenteroplæg 16 Timer
 • Forberedelse til undervisning, herunder læsning 84 Timer
 • Eksamen 15 Timer

I alt 135 timer

Modul
2
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om narkotika- og alkoholpolitik i et samfundsmæssigt, institutionelt og individuelt perspektiv.

 • Have viden om policy inden for narkotika- og alkoholområdet.

 • Have forståelse for begrebet skadesreduktion teoretisk og praktisk

 • Færdigheder

 • Kunne vurdere og reflektere over rationalerne bag ved narkotika- og alkoholpolitik og -policy

 • Kunne anvende en kritisk refleksion og analyse over skadesreduktion som begreb og som praksis i forskellige kontekster og kulturer

 • Kunne reflektere over de etiske og moralske implikationer af rusmiddel policy og skadesreduktions strategier i teori og praksis

 • Kompetencer

 • Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for skadesreduktion

 • Kunne håndtere iboende politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer i interaktioner med borgere, når rusmiddelbrug er en del af borgernes hverdag

Overordnet indhold
Pt. ingen data fra studieordning.
Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursets læringstemaer fordeler sig indenfor rusmiddelfeltets indsatsområder. Der vil være fokus på ligheder, forskelle og modsætninger mellem såvel indsatsområderne som mellem stof- og alkoholpolitik og –policy. Kurset bidrager til nuanceret og kritisk refleksion over rusmiddel-policy og skadesreduktion i teori og praksis. Skadesreduktion ses her både som indsatser rettet mod den enkelte borger, og som indsatser rettet mod samfundsrelaterede problemstillinger. På kurset arbejdes med skadesreduktion som konkrete, afgrænsede indsatser, og som grundlæggende tilgang og forståelse af borgere, der har rusmiddelbrug som en del af hverdagen. Politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer vil løbende blive analyseret og diskuteret på kurset.
Der arbejdes og undervises under kurset på følgende måder:

 • Oplæg
 • Forelæsninger
 • Plenumdiskussioner
 • Cases
Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet af gruppen.

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 7.200 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum.
3 studerende mindst 9.600 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum.
4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 50 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSF017
Sidst ændret 20/01/2021

Undervisningsgange: