PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Migration, mobilitet, mangfoldighed

Semester
F2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Allerede for 12 år siden fremhævede OECD-publikationen “Den globale konkurrence om talent: mobilitet af højt-kvalificerede” (OECD, 2008), at migration og mobilitet for højtuddannede arbejdstagere stiger i omfang og kompleksitet, efterhånden som flere økonomier deltager i F&U og innovationsaktivitet. Mobilt talent spreder viden både direkte og indirekte på tværs af grænser og kan bidrage til innovation. Dette kan bidrage til udviklingen i afsenderlande såvel som modtagerlande, herunder ændre på underprivilegerede og lavt uddannede migrantgruppers sociale status og anseelse. Således skaber mobilitet vindere og tabere, hvor nogle grupper får let adgang til opholdstilladelse og statsborgerskab, mens andre bliver forvist til et grænseland, hvor deres skæbne bliver afgjort af den herskende politiske diskurs.

De fleste lande ruster sig i dag til konkurrencen om talenter og tilbyder mere eller mindre systematisk en række politikker, der fokuserer på at tiltrække og fastholde ”talenter”. Ganske få har imidlertid en eksplicit, transparent og sammenhængende Migrationspolitik og Talent-tiltræknings-strategi. Vi ved at størstedelen af nutidig forskning i den internationale migrationspolitik og konkurrence om talent-tiltrækning mellem nationer fokuserer på højtuddannede individer hovedsageligt inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) og NBIC (Nano-technology, Biotechnology, Information technology & Cognitive science). Dette kursus tager imidlertid udgangspunkt i en anderledes erkendelse; at STEM og NBIC kun udgør en underkategori af en mere markant migration og mobilitet af talenter, som af der til tider bliver beskrevet som Olympic Citizens. I forlængelse af denne erkendelse vil kurset bestræber sig på at skaffe teoretisk, empirisk og praktisk overblik over mekanismerne og dynamikken i den globale konkurrencen om ”mobile talenter”. Følgende hovedspørgsmål vil blive diskuteret igennem undervisningsgange:

 1. Hvem er ”migrant talenter” og hvad karakteriserer deres mindset, præferencer, motivation og bevægelser tværs landegrænser? Hvordan definerer stater ”migrant talenter” og hvordan balancerer stater mellem politisk hensyntagen til en hjemlig ”stramindvandringspolitik” på den ene side og en ”global jagt på udenlandske talenter” på den anden side.

 2. I denne forelæsning redegøres for det aktuelle retlige grundlag for retlig mangfoldighed i Danmark og herunder betydningen af statsborgerskab i Danmark, EU og tredjelande, for økonomisk, familiebaseret eller flygtningebaseret migration til Danmark samt for mobilitet mellem Danmark, andre EU-lande og tredjelande. Der redegøres for pas- og visumregler, for asylsagsbehandling og –grundlag, for vandrende arbejdstagere, familiesammenføring mv, alt sammen på et kombineret grundlag af dansk ret, internatonale konventioner og dele af EU-retten.

 3. Hvilke økonomiske teorier og arbejdsmarkedsmodeller kan være relevante at inddrage ift. til forståelsen af ”migrant talenterne”?

 4. Er velfærdsstats-regimer et relevant koncept i forhold til forståelsen af konkurrencen og bevægelserne?

 5. Hvad er ”Migration Management”, og hvilke modeller findes der i verden, samt er der evt. sammenhæng mellem velfærdsstats-regimer og ”Migration Management-regimer?

 6. Hvad er status blandt de konkurrerende lande i forhold til tiltrækning, fastholdelse og udvikling af ”migrant talenterne”?

 7. Hvordan relaterer social integration (herunder medfølgende ægtefælle og familie) og mangfoldighed (”diversity management”) sig til tiltrækning, fastholdelse og udvikling af migrant talenter?

 8. Hvad siger den empiriske forskning om de forskellige migration-managements-regimers succes i forhold til tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede ”migrant talenter”?

 9. Hvad bestemmer et lands ”tiltrækningsværdi” og hvordan kan vi udvikle en ny forståelse af begrebet ”comparativ advantage” i denne sammenhæng.

 10. Hvilke uudforskede områder, evt. alternative teoretiske og metodiske modeller kan vi pege på i lyset af det kurset har gennemgået.

Individuel skriftlig portfolio-opgave/forskningsopgave

Den individuelle portfolio-opgave/forskningsopgave består af to skriftlige delafleveringer med et samlet omfang på maksimalt 28.800 tegn (inkl. mellemrum). Begge afleveringer danner grundlag for den samlede bedømmelse af kurset.

Den første delaflevering består af et abstract, som skal udstikke rammerne for den portfolio-opgave/forskningsopgave, den studerende ønsker at lave. Dette abstract skal som minimum indeholde følgende:

• Titel

• Teori og/eller empiri, der inkluderer mindst to kursusgange samt præsentation af den studerendes selvvalgte forskningsspørgsmål/problemformulering

• 3-5 keywords.

Første delopgave må maksimalt udgøre 1.800 tegn (inkl. mellemrum).

Efter godkendelse af den første delaflevering er den studerende berettiget til at aflevere den anden delaflevering. Begge afleveringer må samlet set IKKE overstige 28.800 tegn (inkl. mellemrum).

Den anden delaflevering består af en individuel forskningsopgave, som besvarer det forskningsspørgsmål, som den studerende rejste i den første delaflevering. Her skal den studerende fremvise og uddybe sine teoretiske og empiriske refleksioner i en diskussion, der blandt andet skal inddrage teoretiske og empiriske nedslag fra mindst to kursusgange og dertilhørende litteratur.

I forbindelse med evaluering af portfolio-opgaven/forskningsopgaven forventes det IKKE, at den studerende udarbejder et selvstændigt metodisk afsnit, men at den studerende forholder sig til en empirisk aktualitet, som enten tager udgangspunkt i kursusmaterialet eller anden relevant litteratur.

Referencer er IKKE inkluderet i det samlede antal anslag.

Afleveringsfrister, feedback og bedømmelse

Den første delaflevering finder sted senest onsdag d. 17. marts 2021 kl. 12.00. De studerende vil efterfølgende modtage mundtlig og/eller skriftlig feedback.

Godkendelse af første delaflevering er en forudsætning for, at den studerende kan få lov til at aflevere anden delaflevering.

Den anden delaflevering finder sted d. 6. april 2021 kl. 10.00.

Bedømmelsen er individuel og baseret på 7-trinsskalaen.

Portfolio-opgaven afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Afleveringsfrister og andre relevante oplysninger offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolio-opgaven.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som eksempelvis gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback. Holdundervisning: 12 dobbeltforelæsninger af to timer mv. 30 timer. Forberedelse: 175 timer Eksamen: 35 timer. Timer i alt: 270 timer svarende til 10 ects point.

Pensum

Bliver beskrevet under de enkelte kursusgange, men der vil være artikler og kapitler på såvel dansk som engelsk.

Evaluering- og feedback former

Evaluering foregår igennem eksamen. Feedback forgår løbende gennem spørgsmål og diskussioner, summeøvelser, mindre gruppearbejder og workshops med peer-feedback og underviser kommentarer.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Shahamak Rezaei (shre@ruc.dk)
Mikkel Rønnow Mouritzen (miromo@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikke-specialister.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema.

 • Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften ’Social og samfundsmæssig analyse

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 2 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 28,800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41469
Sidst ændret 01/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 08-02-2021 08:15 - 08-02-2021 10:00 i uge 06
Migration og Mobilitet (SV)

Fredag 12-02-2021 12:15 - 12-02-2021 14:00 i uge 06
Migration og Mobilitet (SV)

Mandag 15-02-2021 08:15 - 15-02-2021 10:00 i uge 07
Migration og Mobilitet (SV)

Fredag 19-02-2021 12:15 - 19-02-2021 14:00 i uge 07
Migration og Mobilitet (SV)

Mandag 22-02-2021 08:15 - 22-02-2021 10:00 i uge 08
Migration og Mobilitet (SV)

Fredag 26-02-2021 12:15 - 26-02-2021 14:00 i uge 08
Migration og Mobilitet (SV)

Mandag 01-03-2021 08:15 - 01-03-2021 10:00 i uge 09
Migration og Mobilitet (SV)

Fredag 05-03-2021 12:15 - 05-03-2021 14:00 i uge 09
Migration og Mobilitet (SV)

Mandag 08-03-2021 08:15 - 08-03-2021 10:00 i uge 10
Migration og Mobilitet (SV)

Fredag 12-03-2021 12:15 - 12-03-2021 14:00 i uge 10
Migration og Mobilitet (SV)

Tirsdag 06-04-2021 10:00 - 06-04-2021 10:00 i uge 14
Migration og Mobilitet - aflevering portfolio (SV)

Fredag 27-08-2021 10:00 - 27-08-2021 10:00 i uge 34
Migration og Mobilitet - aflevering portfolio, omprøve (SV)