PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Økonomistyring

Semester
F2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Økonomistyring er en af de mest centrale politiske processer i både stat, regioner og kommuner. Det er derfor nyttigt at have kendskab til de aktører, interesser og strategier, der kommer til udtryk i budgetlægningen og betydningen af forskellige måder at tilrettelægge budgetproces og økonomistyring i offentlige organisationer. Redskabsfaget tilbyder kendskab til konkrete budgetter (fx for Roskilde og Region Sjælland) og økonomiske og politologiske teorier om budgetlægning og økonomistyring i offentlige organisationer. Vi vil desuden diskutere betydningen af de overordnede rammer for offentlig økonomistyring, herunder budgetloven og samspillet mellem staten og de regionale og kommunale interesseorganisationer. Redskabsfaget tilbyder endvidere en teoretisk forståelse af økonomistyring, herunder besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. I denne del af kurset diskuterer vi bl.a., hvordan ressourcer fordeles mellem fagområder og enheder, og hvordan der kan etableres koblinger mellem langsigtede strategiske mål, faglige resultatmål og økonomisk tildeling. Det diskuteres også, hvordan behovet for stram økonomistyring påvirker udbredelsen af nye organisationsmodeller. Redskabsfaget har således til formål at give deltagerne redskaber til at aktivt at bidrage til organisationens budgetproces og den løbende økonomistyring. Indenfor budgettering og økonomistyring er der en omfattende brug af IT. Det vil blive berørt i kurset. Der inddrages cases og eksempler fra både stat, regioner og kommuner. Hvis det giver mening og kan arrangeres, vil undervisningen desuden omfatte virksomhedsbesøg

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 dobbeltforelæsninger af 2 timer 20 timer, forberedelse 114 timer, eksamen 1 time; i alt 135 timer

Pensum

Christiansen, P. M. (red.). (2019): Budgetlægning og offentlige udgifter 3.udgave. Hans Reitzel. Hertil litteratur uploadet i moodle til de enkelte kursusgange i alt ca 600 sider

Evaluering- og feedback former

Feedback på gruppearbejde, midtvejs - og slutevaluering

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Anders Larsen (andersla@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Færdigheder:

  • Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetencer:

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/ellervidenskabeligt baserede praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
  • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

  • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 26,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed på 21 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå af study.ruc.dk.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41148
Sidst ændret 02/07/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 12-02-2021 08:15 - 12-02-2021 10:00 i uge 06
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 19-02-2021 08:15 - 19-02-2021 10:00 i uge 07
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 26-02-2021 08:15 - 26-02-2021 10:00 i uge 08
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 05-03-2021 08:15 - 05-03-2021 10:00 i uge 09
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 12-03-2021 08:15 - 12-03-2021 10:00 i uge 10
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 19-03-2021 08:15 - 19-03-2021 10:00 i uge 11
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 26-03-2021 08:15 - 26-03-2021 10:00 i uge 12
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 09-04-2021 08:15 - 09-04-2021 10:00 i uge 14
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 16-04-2021 08:15 - 16-04-2021 10:00 i uge 15
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 23-04-2021 08:15 - 23-04-2021 10:00 i uge 16
Økonomistyring (PF, POL, SV)

Fredag 23-04-2021 10:00 - Fredag 14-05-2021 10:00 i uge 16 til uge 19
Økonomistyring - Skriftlig prøve (PF, POL, SV)

Mandag 09-08-2021 10:00 - Mandag 30-08-2021 10:00 i uge 32 til uge 35
Økonomistyring - Skriftlig omprøve (PF, POL, SV)