PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Fleksibilitet, prækarisering og stress

Semester
F2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Kurset tager udgangspunkt i hvordan øget fleksibilitet og usikkerhed på arbejdsmarkedet og transformationen af velfærdsstaten til en konkurrencestat leder til et nyt og prækært medborgerskab med mindre deltagelse og kritik af frygt for sanktioner og repressalier. Kurset vil tage udgangspunkt i den nyeste litteratur om prækarisering/usikkerhed, deltagelse og ytringsfrihed.

Kurset vil inddrage praktiske case og dilemmaer som de studerende skal tage stilling til.

Der vil også være eksterne oplægsholdere fra f.eks. fagbevægelsen.

Viden:

 • Teoretisk og empirisk forståelse for de forandringer der både er sket på arbejdsmarkedet og på arbejdspladserne de senere år

Færdigheder:

 • at reflektere over det samfundsvidenskabelige fags særlige måde at analysere samfundsmæssige forhold gennem fokus på arbejdsmarkedsteorier og samtidige empiriske undersøgelser.

Kompetencer:

 • Kompetencer i at analysere fleksibilitets betydning for selvcensur og stress på arbejdsmarkeds og arbejdspladsniveau
 • At kunne omsætte viden til konkrete forandringer på arbejdsmarkedsniveau
Pensum

Nyere litteratur om numerisk og funktionel fleksibilitet etc., og litteratur om flexicurity, flexploitation og flexiseme, herunder litteratur om prækarisering, stress og selvcensur.

Litteratur: Vi skal læse hele tre bøger på kurset: Se nedenstående:

1: Standing, G. (2016). The corruption of capitalism: Why rentiers thrive and work does not pay. Biteback Publishing. Kan downloads via RUB

2: Kalleberg, A. L. (2018). Precarious lives: Job insecurity and well-being in rich democracies. John Wiley & Sons. Kan købes på nettet eller i bogladen.

3: Willig, Rasmus & Anders Ejrnæs (2018): Flexism. København. Hans Reitzels Forlag. (udkommer 10 oktober 2018)

Supplerende litteratur som forventes læst og som indgår i pensum:

Det prekære arbejdsmarked - Tidsskrift for Arbejdsliv Nr. 1, 2017. Kan dowloades via RUB.

Supplerende artikler og rapporter kan indgå i pensum

Evaluering- og feedback former

Der stilles på baggrund af kursuslitteraturen spørgsmål forud til alle forelæsninger således at de studerende kan indgå i en umiddelbar diskussion på hver kursusgang. Dette vil være en fast øvelse, hvor de studerende vil få feed back på deres besvarelser.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Anders Ejrnæs (ejrnaes@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige tidshorisonter

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof .

 • Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften ’Social og samfundsmæssig analyse’
• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Under kursusforløbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er en besvarelse af et spørgsmål, som udleveres ved kursusstart.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 31,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41128
Sidst ændret 02/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 11-02-2021 10:15 - 11-02-2021 12:00 i uge 06
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 18-02-2021 10:15 - 18-02-2021 12:00 i uge 07
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 25-02-2021 10:15 - 25-02-2021 12:00 i uge 08
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 04-03-2021 10:15 - 04-03-2021 12:00 i uge 09
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 11-03-2021 10:15 - 11-03-2021 12:00 i uge 10
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 18-03-2021 10:15 - 18-03-2021 12:00 i uge 11
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 25-03-2021 10:15 - 25-03-2021 12:00 i uge 12
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 08-04-2021 10:15 - 08-04-2021 12:00 i uge 14
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 15-04-2021 10:15 - 15-04-2021 12:00 i uge 15
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Torsdag 22-04-2021 10:15 - 22-04-2021 12:00 i uge 16
Fleksibilitet, prækarisering og stress (SV)

Mandag 31-05-2021 10:00 - Mandag 14-06-2021 10:00 i uge 22 til uge 24
Fleksibilitet, prækarisering og stress - skriftlig prøve (SV)

Mandag 16-08-2021 10:00 - Mandag 30-08-2021 10:00 i uge 33 til uge 35
Fleksibilitet, prækarisering og stress - skriftlig omprøve (SV)