PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere

Semester
F2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Ledelse er centralt for alle organisationers succes. Det gælder ikke mindst offentlige organisationer, der udmærker sig ved både at være del af et politisk system og være bemandede af medarbejdergrupper med særlige værdier, motiver og interesser.

Dette kursus beskæftiger sig med offentlig ledelse og hvad de vilkår betyder for, hvordan offentlig ledelse kan bedrives effektivt. Vi fokuserer på organisationer: Hvordan offentlige ledere kan arbejde strategisk med planer, målsætninger og visioner for deres organisationer. Vi fokuserer på relationer: Hvordan offentlige ledere kan "lede udad" mod og med det omgivende samfund og "lede opad" mod bl.a. de politikere, alle offentlige organisationer i sidste ende er styret af. Og vi fokuserer på medarbejdere: Hvordan offentlige ledere "leder indad" og motiverer, anerkender, kontrollerer, og af og til sanktionerer deres medarbejdere.

Ledelse er utvivlsomt væsentligt også på jeres fremtidige arbejdsplads, og jeres fremtidige stillinger kan meget vel være at understøtte eller bedrive offentlig ledelse - det er den virkelighed, kurset klæder jer på til.

Porteføljeopgave bestående af fire elementer.

De tre første elementer består i korte, skriftlige læringsrefleksioner over hver af fagets tre overordnede temaer (organisationer, relationer, og medarbejdere), afleveret i løbet af semesteret.

Én af disse kan erstattes med en PowerPoint præsentation el. fra studenterpræsentationer den studerende har bidraget til. Hvert af disse porteføljeopgaver må maksimalt fylde 4.800 anslag inklusiv mellemrum.

Det fjerde element er et lidt længere skriftligt produkt som afleveres ved semesterets afslutning. Det består af en skriftlig besvarelse af en underviserstillet spørgsmål med eventuelt tilhørerende case-materiale. Denne sidste porteføljeopgave må maksimalt fylde 9.600 anslag inklusiv mellemrum.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er normeret til 10 ECTS. Dvs. hver enkelt studerende forventes at bruge 270-300 timer i alt på kurset, fordelt ca. som følger.

 1. 24 timer til deltagelse i 12 undervisningssessioner.

 2. 165-180 timer til forberedelse til 12 undervisningssessioner

 3. 80 timer til eksamen inklusiv forberedelse.

Der forventes altså ca. 13.5 times forberedelse per undervisningsgang inklusiv pensum, materialer på moodle, cases, og diskussionsoplæg.

Pensum

Andersen, Lotte Bøgh, Louise Ladegaard, m.fl. 2017. Ledelse i offentlige og private organisationer. København: Hans Reitzels Forlag

Kjeldsen, Anne Mette, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson og Lotte Bøgh Andersen. 2020. Distribueret ledelse i den offentlige sektor. København: DJØF Forlag (uddrag)

Morse, Ricardo S. 2010. "Integrative public leadership: Catalyzing collaboration to create public value." The Leadership Quarterly, 21(2).

Torfing, Jacob og Tina Øllgaard Bentzen. 2020. "Does Stewardship Theory Provide a Viable Alternative to Control-Fixated Performance Management?" Administrative Sciences, 10(4).

Evaluering- og feedback former

Løbende evaluering integreret i undervisningen samt kollektiv feedback to delopgaverne til porteføljen. Kontortid for individuel tilbagemelding på eksamensopgaver

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Kim Sass Mikkelsen (ksass@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikke-specialister.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse
 • Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
 • Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.
 • Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.
Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 3 til 5 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-31,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41615
Sidst ændret 27/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 08-02-2021 14:15 - 08-02-2021 16:00 i uge 06
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 15-02-2021 14:15 - 15-02-2021 16:00 i uge 07
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 22-02-2021 14:15 - 22-02-2021 16:00 i uge 08
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 01-03-2021 14:15 - 01-03-2021 16:00 i uge 09
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 08-03-2021 14:15 - 08-03-2021 16:00 i uge 10
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 15-03-2021 14:15 - 15-03-2021 16:00 i uge 11
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 22-03-2021 14:15 - 22-03-2021 16:00 i uge 12
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 29-03-2021 14:15 - 29-03-2021 16:00 i uge 13
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 12-04-2021 14:15 - 12-04-2021 16:00 i uge 15
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 19-04-2021 14:15 - 19-04-2021 16:00 i uge 16
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 26-04-2021 14:15 - 26-04-2021 16:00 i uge 17
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 03-05-2021 14:15 - 03-05-2021 16:00 i uge 18
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere (PF, POL)

Mandag 14-06-2021 10:00 - 14-06-2021 10:00 i uge 24
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere - Aflevering portfolio (PF, POL)

Fredag 27-08-2021 10:00 - 27-08-2021 10:00 i uge 34
Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere - Aflevering portfolio, omprøve (PF, POL)