PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes

Semester
F2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

De fleste danskere er glade for deres velfærdsstatsmodel og flexicurity-model, men hvad er modellerne egentlig for nogle størrelser? Hvordan klarer de sig i forhold til andre modeller? Og vil modellerne overleve de mange økonomiske, sociale og politiske udfordringer, som europæiske lande står overfor? Hvad betyder det fx for velfærden og dens fordeling og bæredygtighed, at de danske sociale udgifter er dobbelt så høje som de amerikanske, mens de amerikanske sundhedsudgifter er 50% større end de danske? Hvorfor er befolkningerne ikke lykkeligere i lande med højere velstand end i lande med lavere velstand? Hvorfor stiger uligheden i alle lande og hvad betyder dette for velfærd og velfærdspolitik? Hvordan kan offentlige politikker bidrage til mere velfærd og mindre ulighed? Hvorfor kan det være, at de fleste kvinder arbejder fuldtid i Danmark, men halvtid i Holland og mindre i Italien – vel at mærke samtidigt med at fertiliteten er større i Nordeuropa end i Syd- og Centraleuropa? Hvilke udfordringer står velfærdstaten overfor og er nogle typer af velfærdsstater bedre rustet til at imødekomme udfordringerne? Hvordan er fx forholdet mellem migration og integration og velfærdsstaten? Har der været nedskæringer i de offentlige udgifter? Det er nogle af de spørgsmål, der optager forskere og beslutningstagere og internationale organisationer som FN, OECD, og EU. FN arbejder med Sustainable Development Goals (SDG) omkring økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. OECD arbejder med Better Lives, som er bedre levekår. EU arbejder på GDP and Beyond, en søjle for 20 sociale rettigheder og sociale investeringer, og strategier for uddannelse, sundhed, pensioner, arbejdsmarkedspolitik, og aldring. Herunder et sæt af indikatorer om GDP and Beyond. Kurset ser dermed også på nyere veje til forståelse af samt analyse af velfærdstaters udvikling, der ikke alene har fokus på økonomisk vækst. Fokus er på hvordan det kan analyseres og der indlægges også en vinkling af supranationale påvirkninger af nationalstater, samt anvendelse af sammenligninger til forståelse af udvikling og forandringer. Spørgsmålene er også centrale i nationale reformtiltag, både centralt og lokalt. Faget ”Komparative pg nationale velfærdsstatsanalyser” omhandler spørgsmålene indenfor tre brede temaer: • Hvad er velfærdsstaten og hvordan kan den analyseres? Forskellige tilgange til at forstå forskelle i velfærdsstater og –politikker med udgangspunkt i vestlige industrialisererede lande og i offentlige politikker omkring uddannelse, sundhed, bolig, arbejde (herunder integration), og sociale forhold for børn og ældre. Disse tematiske emner vil være centrale omdrejningspunkter i kurset, og belyses ud fra eksempelvis ideer, politikker og valg af tilgange. • Hvilke konsekvenser har velfærdspolitikker for forskellige typer af velfærd (økonomiske forhold, sundhed, deltagelse, subjektive mål) og deres fordeling, nærmere bestemt for levekårs og deres fordeling • Nyere demografiske, økonomiske og sociale udfordringer for velfærdsstaten (fx aldring, faldende fertilitet, migration, globalisering, familieforandringer, nye kønsroller i familier og på arbejdsmarkedet, forandringer på arbejdsmarkedet, stigende social segregering, populisme, velfærdschauvinisme) og hvordan forskellige typer af velfærdstatsreformer søger at imødekomme disse udfordringer. Faget søger at give viden, færdigheder og kompetencer omkring at: • Begrebsliggøre velfærdsstater • Måle og vurdere velfærdsstatens resultater • Klassificere velfærdsstater med brug af nationale eksempler, samt relation til supranational udvikling og påvirkning • Empirisk forstå udviklingen i velfærdsstaten og dens konsekvenser. • Kritisk at bruge og forstå indikatorer til at analysere velfærdsstatens forandring og konsekvenser indenfor udvalgte politikområder • Empirisk forstå velfærdsstatens udfordringer og muligheder • Sikre metodisk viden om hvordan velfærdsstater kan analyseres

Ved afslutning af kurset kan den studerende: • Beskrive forskellige institutionelle konfigurationer af velfærdsstater, både begrebsmæssigt og empirisk i udvalgte lande; • Forstå hvordan økonomiske og sociale forandringer udfordrer velfærdsstater på forskellig vis; • Forstå hvordan forskellige typer af velfærdsstater påvirker sociale og økonomiske forhold, • Forklare de økonomiske og sociale konsekvenser af forskellige velfærdsstatstypers og -politikkers reformer på de udvalgte udfordringer; • Anvende denne viden i empiriske case studie analyser (enkelt-case på forskellige genstandsfelter eller komparativt) • Selvstændigt undersøge og diskutere hvordan forskellige lande afviger fra deres idealtype på grund af nyere udviklingstræk.

Portfolio eksamen består af to individuelle, skriftlige opgaver. Hver af de skriftlige opgaver skal omhandle et nærmere afgrænset emne indenfor velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes. Emnerne for de to opgaver må ikke være ens. De afgrænsede emner bliver præsenteret ved henholdsvis den første forelæsning og den sidste forelæsning. Samlet højest 28.800 tegn inkl. mellemrum. Det er inkl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forelæsninger om hovedemner koblet med mindre øvelser og anden aktiv deltagelse af studerende.

Pensum

Klassiske tekster koblet med nyere litteratur og studier, der dækker teorier og den empiriske udvikling. Der vil være vægt på analyser af nyere reformer af velfærdspolitik og deres konsekvenser I en række af velfærdsstatens områder. Total antal sider: ca. 1000.

Evaluering- og feedback former

Løbende drøftelser under undervisningen

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Jon Kvist (jkvist@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske problemstillinger.

  • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

  • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikke-specialister.

  • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

  • Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema.

  • Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften ’Social og samfundsmæssig analyse

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 2 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 28,800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40921
Sidst ændret 21/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 12-02-2021 10:15 - 12-02-2021 12:00 i uge 06
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 19-02-2021 10:15 - 19-02-2021 12:00 i uge 07
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 26-02-2021 10:15 - 26-02-2021 12:00 i uge 08
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 05-03-2021 10:15 - 05-03-2021 12:00 i uge 09
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 12-03-2021 10:15 - 12-03-2021 12:00 i uge 10
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 19-03-2021 10:15 - 19-03-2021 12:00 i uge 11
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 26-03-2021 10:15 - 26-03-2021 12:00 i uge 12
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 09-04-2021 10:15 - 09-04-2021 12:00 i uge 14
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 16-04-2021 10:15 - 16-04-2021 12:00 i uge 15
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 23-04-2021 10:15 - 23-04-2021 12:00 i uge 16
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 07-05-2021 10:15 - 07-05-2021 12:00 i uge 18
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Fredag 21-05-2021 10:15 - 21-05-2021 12:00 i uge 20
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv (PF, POL)

Mandag 14-06-2021 10:00 - 14-06-2021 10:00 i uge 24
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv - Aflevering portfolio(PF, POL)

Fredag 27-08-2021 10:00 - 27-08-2021 10:00 i uge 34
Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv - Aflevering portfolio, omprøve (PF, POL)