PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor

Semester
F2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Den offentlige sektor udfordres og suppleres i stigende grad af private aktører og nye organiseringsformer, som udsætter offentlige velfærdsområder for markedsgørelse og konkurrence. Der er tale om en forvaltningstrend af højaktuel betydning for, hvordan den offentlige sektor såvel i dag som i fremtiden leverer ydelser til borgerne. Kurset vil behandle markedsgørelse i den offentlige sektor fra en teoretisk og praktisk indgangsvinkel, og et centralt element i forløbet er at kombinere teori og empiri.

Formålet med faget er at opnå analytisk såvel som praktisk indsigt i centrale politologiske problemstillinger relateret til den voksende brug af forskellige markedsløsninger med eksempler fra Danmark såvel som fra udlandet. Vi fokuserer på 4 store tendenser i markedsgørelsen af den offentlige sektor: frit valg med borgeren i centrum, offentlig-private partnerskaber (OPP), traditionel udlicitering af offentlige service, og offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). Hertil suppleres med aktuelle eksempler såsom privatiseringen af DONG og Statens Seruminstitut.

Kurset udvikler de studerendes viden og kompetence til at analyse problemstillinger relateret til den stigende markedsgørelse af den offentlige sektor. Kurset giver de studerende en grundlæggende indsigt i centrale modeller for offentligt-privat samspil samt dybere kendskab til en række teorirammer, der kan anvendes til analyser af fagets emneområde. Faget giver de studerende kompetencer til at arbejde videre med markedsgørelse og offentligt-privat samarbejde fx i specialesammenhæng samt et fundament for at varetage arbejdsmæssige funktioner i offentlige og private organisationer.

Kursets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Definere og beskrive forskellige former for offentlig-privat samspil.
 • Gengive centrale elementer af feltets centrale teorier og begreber.
 • Anvende disse teorier på empiriske problemstillinger relateret til markedsgørelse i indland, udland og i komparation herimellem.
 • Diskutere og vurdere de valgte teoriers rækkevidde, styrker og svagheder ift. analyse af markedsgørelse og offentligt-privat samspil.
 • Reflektere over betydningen af markedsgørelse i et bredere samfundsperspektiv.
Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er på 10 ECTS = 270 timer i alt på undervising, øvelser, oplæg, forberedelse og eksamen.

Andet (Fx studenteroplæg, øvelser, peer-review, hjemmeopgaver): 24 timer Forberedelse: 120 timer Eksamen: 100 timer

Pensum

Pensum for de enkelte kursusgange lægges op på Moodle inden kursusstart.

De studerende kan med fordel tilegne sig kendskab til grundlæggende teorier om regulering samt institutionel teori, som vil indgå i pensum:

Baldwin, Robert, Martin Cave & Martin Lodge (2012), Understanding Regulation – Theory, Strategy and Practice”, UK: Oxford University Press. Kapitel 1-4

Campbell, John L. (2004). “Chapter 1. Problems of Institutional Analysis”, s. 1-30 i Campbell, John L.: Institutional change and globalization. Princeton: Princeton University Press.

DiMaggio, Paul J. and Powell, Walter M. (1991). “Chapter 3. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality”, s- 63-82 i Powell, Walter M. and DiMaggio, Paul J. (red.): The New Institutionalism in Organizational Analysis”. Chicago: The University of Chicago Press.

Evaluering- og feedback former

Der gives løbende feedback ifm. øvelser, spørgsmål, summe-grupper mv., ligesom underviserne står til rådighed for sparring ifm. undervisningen.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Ole Helby Petersen (olehp@ruc.dk)
Lena Brogaard (brogaard@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Skriftlige og mundtlige formidlingsfærdigheder.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

 • Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse

Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger. Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau. Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve.

Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere tilfældigt udtrukne spørgsmål fra en liste over spørgsmål, som de studerende kender på forhånd.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41125
Sidst ændret 02/07/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 09-02-2021 12:15 - 09-02-2021 14:00 i uge 06
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 16-02-2021 12:15 - 16-02-2021 14:00 i uge 07
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 23-02-2021 12:15 - 23-02-2021 14:00 i uge 08
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 02-03-2021 12:15 - 02-03-2021 14:00 i uge 09
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 09-03-2021 12:15 - 09-03-2021 14:00 i uge 10
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 16-03-2021 12:15 - 16-03-2021 14:00 i uge 11
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 23-03-2021 12:15 - 23-03-2021 14:00 i uge 12
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 06-04-2021 12:15 - 06-04-2021 14:00 i uge 14
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 20-04-2021 12:15 - 20-04-2021 14:00 i uge 16
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 27-04-2021 12:15 - 27-04-2021 14:00 i uge 17
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 04-05-2021 12:15 - 04-05-2021 14:00 i uge 18
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Fredag 07-05-2021 14:15 - 07-05-2021 16:00 i uge 18
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Tirsdag 18-05-2021 12:15 - 18-05-2021 14:00 i uge 20
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Fredag 21-05-2021 14:15 - 21-05-2021 16:00 i uge 20
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor (PF, POL)

Torsdag 03-06-2021 08:15 - Fredag 04-06-2021 18:00 i uge 22
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor - Mundtlig prøve (PF, POL)

Onsdag 11-08-2021 08:15 - 11-08-2021 18:00 i uge 32
Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor - Mundtlig omprøve (PF, POL)