PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Praktisk Statistik

Semester
F2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software(SPSS) til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser ved bla. chi2 test, t-test og regressionsanalyse.

Studerende, der har taget Basiskursus 8: Kvantitativ metode eller tilsvarende på deres bachelor kan ikke følge kurset

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset kræver en samlet arbejdsindsats på 130-150 timer. Heraf 20 til at følge undervisning, 20 til at deltage i øvelser og ca. 70-90 til at læse pensum og lave øvelser på egen hånd, og 20 timer til eksamen.

Pensum

Pensum: Galderisi, Peter (2015): Understanding Political Science Statistics. Observations and Expectations in Political Analysis. Routledge.

I Reader/Kompendium: Risbjerg Thomsen, S. Stikprøveudvælgelse. s 325-338 (13 sider) Ejrnæs, A. (2016). Sekundære Data i Komparative og Tidsserie-undersøgelser. Kirk, Roger E. Promoting Good Statistical Practices: Some Suggestions. Educational and Psychological Measurement, Vol. 61 No. 2, April 2001 213-218 Metoder i Statskundskab, Andersen et al. (red) (2012), 2. Udgave. København, Hans Reitzels Forlag: - Bischoff, C. & Klemmensen, R.. Fra spørgsmål til hypoteser. s. 45-65 (20 sider) - Bang Pedersen. Indekskonstruktion. s. 401-412 (11 sider) Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse (2017). Fredriksen et al (red). Hans Reitzels Forlag. - Clement, Sanne Lund. kap. 4-6: 'Fra teorier og begreber til konkrete spørgsmål', 'I respondentens sted: Forståelse, viden og hukommelse', 'Formulering af surveyspørgsmål', s. 89-136.

Evaluering- og feedback former

De studerende får feed-back på øvelserne, som hører til hver kursusgang. Der lægges således svar ud til øvelserne og eventuelle spørgsmål diskuteres ved undervisningen.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bjarke Lund-Sørensen (blunds@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Færdigheder:

  • Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetence:

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41521
Sidst ændret 15/12/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 08-02-2021 10:15 - 08-02-2021 14:00 i uge 06
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 15-02-2021 10:15 - 15-02-2021 14:00 i uge 07
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 22-02-2021 10:15 - 22-02-2021 14:00 i uge 08
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 01-03-2021 10:15 - 01-03-2021 14:00 i uge 09
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 08-03-2021 10:15 - 08-03-2021 14:00 i uge 10
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 15-03-2021 10:15 - 15-03-2021 14:00 i uge 11
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 22-03-2021 10:15 - 22-03-2021 14:00 i uge 12
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 12-04-2021 10:15 - 12-04-2021 14:00 i uge 15
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 19-04-2021 10:15 - 19-04-2021 14:00 i uge 16
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 26-04-2021 10:15 - 26-04-2021 14:00 i uge 17
Videregående metodekursus: Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Mandag 07-06-2021 10:00 - Onsdag 09-06-2021 10:00 i uge 23
Videregående metodekursus: Praktisk statistik - Prøve (PF, POL, SV)

Onsdag 25-08-2021 10:00 - Fredag 27-08-2021 10:00 i uge 34
Videregående metodekursus: Praktisk statistik - Omprøve (PF, POL, SV)