PDF til print    Find kalender

Fysiske undervisningsforsøg

Semester
F2021
Uddannelse
Fysik *
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Eksamensadministration
INM Studieadministration (inm-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Tage Emil Christensen (tec@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Rapporter skal være afleveret og godkendt.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden og kendskab til et bredt udsnit af forsøgsapparatur samt eksperimenter, der anvendes til fysikundervisningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser

  • Viden og indsigt i didaktiske overvejelser relaterede til brugen af eksperimenter i fysikundervisningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser

  • Viden og indsigt i sikkerhedsforanstaltninger ved laboratoriearbejde i de gymnasiale ungdomsuddannelser, herunder el-sikkerhed

  • Færdigheder i at bruge de redskaber og metoder, der anvendes i fysik i de gymnasiale ungdomsuddannelser, herunder dataopsamling ved hjælp af lommeregner og pc.

  • Færdigheder i at skrive øvelsesvejledninger og forholde sig til indholdet af elevrapporter i de gymnasiale ungdomsuddannelser

  • Kompetencer i at udvælge, opstille og udføre eksperimenter, der illustrerer et givet emne eller område af fysikken

  • Kompetencer i at analysere eksperimentelt udstyr, herunder vurdere, hvordan et givent udstyr kan anvendes i forskellige sammenhænge, samt vurdere risikomomenter i forhold til gældende bestemmelser på området

Overordnet indhold

Kurset Fysiske undervisningsforsøg har til formål at give den studerende fortrolighed med den eksperimentelle side af fysikundervisning. Kurset giver færdigheder i selvstændigt at tilrettelægge et undervisningsforløb med et eksperimentelt indhold, herunder forløb med eleveksperimenter.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af oplæg, gruppedrøftelser, deltageroplæg og demonstrationer og laboratoriearbejde.

Der udføres et antal eksperimenter, hvortil der skrives og afleveres rapporter. Der skrives en afsluttende eksamensrapport på baggrund af et selvvalgt, eksperimentelt emne. Rapporten skal indeholde overvejelser over målgruppe, det valgte niveau samt progression i de valgte eksperimenter. Desuden skal sikkerhedsaspekter ved de valgte eksperimenter beskrives.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i rapport evt. udarbejdet af en gruppe.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog

Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
1 studerende mindst 12.000 og højst 96.000 tegn inkl. mellemrum. 2 studerende mindst 12.000 og højst 96.000 tegn inkl. mellemrum.
3 studerende mindst 12.000 og højst 96.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den mundtlig prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Rapporter udarbejdet under kurset.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40297
Sidst ændret 04/03/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 15-02-2021 10:15 - 15-02-2021 16:00 i uge 07
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Mandag 01-03-2021 10:15 - 01-03-2021 16:00 i uge 09
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Mandag 15-03-2021 10:15 - 15-03-2021 16:00 i uge 11
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Mandag 29-03-2021 10:15 - 29-03-2021 16:00 i uge 13
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Mandag 12-04-2021 10:15 - 12-04-2021 16:00 i uge 15
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Mandag 26-04-2021 10:15 - 26-04-2021 16:00 i uge 17
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Mandag 10-05-2021 10:15 - 10-05-2021 16:00 i uge 19
Fysiske undervisningsforsøg (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Tirsdag 01-06-2021 10:00 - 01-06-2021 10:00 i uge 22
Fysiske undervisningsforsøg - Hand-in of report (FYS)

Torsdag 10-06-2021 08:15 - 10-06-2021 18:00 i uge 23
Fysiske undervisningsforsøg - Exam (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27

Onsdag 30-06-2021 10:00 - 30-06-2021 10:00 i uge 26
Fysiske undervisningsforsøg - Hand-in of report - Reexam (FYS)

Onsdag 11-08-2021 08:15 - 11-08-2021 18:00 i uge 32
Fysiske undervisningsforsøg - Reexam (FYS) - Room: Fysiksamlingen in building 27