PDF til print    Find kalender

Sommerskole: Projektledelse (Videregående metodekursus)

Semester
F2019
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden

 • Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.
 • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Færdigheder - Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder. - Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis. - Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer

 • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.
 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.
Overordnet indhold
 • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
 • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.
Uddybende beskrivelse

Dette kursus handler om projektledelse i offentlige organisationer og vil give deltagerne både teoretiske og praktiske færdigheder ift. at kunne analysere og understøtte projektarbejde på offentlige arbejdspladser. På kurset vil vi arbejde med følgende temaer:

 • Hvad er et projekt og hvordan adskiller det sig fra andre opgaver i den offentlige organisation?
 • Projektets organisering og aktører
 • Magt og beslutninger i projekter
 • Projektstyring og projektets værktøjer
 • Projektledelse og samarbejde i projektet
 • Innovation og prejekt
 • Evaluering af projektet
Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og engagement på kursusgangene.

Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback på. Antal opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og godkendes af studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for aflevering fastsættes af kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og kommunikeres til kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato. Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen kan således indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og de løbende afleveringer, som fx feedback.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Fremmøde samt aktiv deltagelse forventes, da en væsentlig del af kurset er et intensivt gruppearbejde hvor alle gruppens deltagere er afhængige af hinanden.

Pensum

Grundbøger: Andersen & Søndergaard, 2017, Systemisk Projektledelse, Samfundslitteratur, København

Rybirk, 2015, Projektledelse i politisk styrede organistioner, Samfundslitteratur, København

Prøveform

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolioen, som består af et samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for portfolioen skal ligge indenfor 12.000 - 31200 tegn inkl. mellemrum . Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet karakter for portfolioen.

Omprøveform

Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved ordinær eksamen.

Prøvetype
Individuel prøve
Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse
7-trinsskala
Censur
Ingen (dvs. at underviser bedømmer)
Evaluering- og feedback former

Hver kursusdag evalueres kort som afsæt for at tilpasse undervisningen.

Undervisningsansvarlig
Tina Øllgaard Bentzen (tinaob@ruc.dk)
Underviser
Tina Øllgaard Bentzen (tinaob@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
STADS stamdata
Sommerskole
Belastning : 5 ECTS Aktivitetskode : U40919
Prøveform : Skriftlig (ut) Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : ingen censur
Sidst ændret 21/11/2018

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 12-08-2019 08:15 - 12-08-2019 15:00 i uge 33
Kursusgang 1: Projektledelse (FORV, PA, SV)

Onsdag 14-08-2019 08:15 - 14-08-2019 15:00 i uge 33
Kursusgang 2: Projektledelse (FORV, PA, SV)

Fredag 16-08-2019 08:15 - 16-08-2019 15:00 i uge 33
Kursusgang 3: Projektledelse (FORV, PA, SV)

Mandag 19-08-2019 08:15 - 19-08-2019 14:00 i uge 34
Kursusgang 4: Projektledelse (FORV, PA, SV)

Mandag 19-08-2019 10:00 - Mandag 26-08-2019 10:00 i uge 34 og uge 35
Portfolio, eksamen