PDF til print    Find kalender

Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (Specialiseringskursus)

Semester
F2019
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden

 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.
 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

Færdigheder

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.
 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.
 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.
 • Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og - strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.
 • Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema. Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling
Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker: 1. Politik, styring og demokrati 2. Organisation og ledelse 3. Europæisering og globalisering 4. Social og samfundsmæssig analyse

 • Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
 • Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.
 • Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.
Uddybende beskrivelse

Medier er i dag mangfoldige og politiske aktører og borgere er i stigende grad forbundet igennem politiske kommunikationsrelationer. Forskningen rapporterer om offentlighedens forandring og mulige fragmentering, permanente kampagner, medialisering af politik og de politiske aktørers professionalisering af deres politiske kommunikation.

Det er en udvikling, der stiller borgere, politiske aktører, offentlige såvel som private og civilsamfundsorganisationer overfor store udfordringer. De er tvunget til at kommunikere, så de bevarer identitet, autoritet, indflydelse og legitimitet. Dermed bliver politisk kommunikation i dag et helt centralt begreb, der definerer samspillet og magten mellem politiske aktører, medier og borgere.

Magt, medier og kommunikation hænger derfor uløseligt sammen. Magt handler i vidt omfang om at kommunikere. Kommunikation er formet af magtrelationer mellem afsender og modtager. Omvendt - så formes magt, hvad enten den er produktiv, direkte eller indirekte, i høj grad af medier og aktørernes politiske kommunikation. Med andre ord så forandrer – og forandres politisk kommunikation af det politiske system, herunder dets aktører og institutioner.

Det er denne tematik, som kurset i magt, medier og politisk kommunikation vil indkredse og reflektere i samarbejde med de studerende.

Kursets læringsformål er at skabe indsigt i og diskutere teorier, redskaber og strategier der anvendes i politisk kommunikation, samt deres konsekvenser for magt, styring, demokrati, social og politisk identitet. En række empiriske eksempler vil løbende blive inddraget.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter. Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback på. Antal opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og godkendes af studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for aflevering fastsættes af kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og kommunikeres til kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato. Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen vil således indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og de løbende afleveringer, som fx feedback via peer-grade.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ects, fordelt således

Holdundervisning: 32 Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): 83 Forberedelse: 120 Eksamen: 35 Timer i alt: 270

Pensum

Grundbog: Aagaard & Blach-Ørsten (2018): ”Politisk kommunikation: Nye tider og nye aktører”. Hans Reitzels forlag Resten af pensum fremgår af kursets Moodle-side

Prøveform

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolioen, som består af et samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for portfolioen skal ligge indenfor og 24.000 – 48.000 tegn inkl. mellemrum (tilsvarende 10-20 normal sider). Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet karakter for portfolioen.

Omprøveform

Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved ordinær eksamen.

Prøvetype
Individuel prøve
Bedømmelse
7-trinsskala
Censur
Ingen (dvs. at underviser bedømmer)
Evaluering- og feedback former

Evaluering sker mundtligt ifb. med gennemgang af øvelser, midt- og slut-evaluering. Slutevaluering vil også være skriftlig.

Undervisningsansvarlig
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Underviser
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Silas Fehmerling Harrebye (silas@ruc.dk)
Klaus Rasborg (kpr@ruc.dk)
Jacob Dahl Rendtorff (jacrendt@ruc.dk)
Jesper Dahl Kelstrup (kelstrup@ruc.dk)
STADS stamdata
Sommerskole
Belastning : 10 ECTS Aktivitetskode : U40528
Prøveform : Portfolio (ut) Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : ingen censur
Sidst ændret 21/11/2018

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 12-08-2019 10:15 - 12-08-2019 12:00 i uge 33
1. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Mandag 12-08-2019 13:15 - 12-08-2019 15:00 i uge 33
2. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Tirsdag 13-08-2019 10:15 - 13-08-2019 12:00 i uge 33
3. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Tirsdag 13-08-2019 13:15 - 13-08-2019 15:00 i uge 33
4. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Torsdag 15-08-2019 10:15 - 15-08-2019 12:00 i uge 33
5. Kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA SV)

Torsdag 15-08-2019 13:15 - 15-08-2019 15:00 i uge 33
6. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Fredag 16-08-2019 10:15 - 16-08-2019 12:00 i uge 33
7. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Fredag 16-08-2019 13:15 - 16-08-2019 15:00 i uge 33
8. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikatioN (FORV, PA, SV)

Mandag 19-08-2019 10:15 - 19-08-2019 12:00 i uge 34
9. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Mandag 19-08-2019 13:15 - 19-08-2019 15:00 i uge 34
10. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Tirsdag 20-08-2019 10:15 - 20-08-2019 12:00 i uge 34
11. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Tirsdag 20-08-2019 13:15 - 20-08-2019 15:00 i uge 34
12. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Torsdag 22-08-2019 10:15 - 22-08-2019 12:00 i uge 34
13. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Torsdag 22-08-2019 13:15 - 22-08-2019 15:00 i uge 34
14. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Fredag 23-08-2019 10:15 - 23-08-2019 12:00 i uge 34
15. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Fredag 23-08-2019 13:15 - 23-08-2019 15:00 i uge 34
16. kursusgang: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (FORV, PA, SV)

Fredag 30-08-2019 10:00 - 30-08-2019 10:00 i uge 35
Aflevering af synopsis