PDF til print    Find kalender

Regulering og governanceformer

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Læsning af pensum til 5 dobbeltkursusgange: 60 timer Deltagelse i 5 dobbeltkursusgqange: 20 timer Udvælgelse af tekster til 3 studenteroplæg: 10timer Forberedelse af præsentation af 3 studenteroplæg: 21 timer Eksamensopgave: 24 timer

Pensum

Tekster til de enkelte kursusgange gøres tilgængelige via moodle

Evaluering- og feedback former

Der gives feedback på eksamensopgaven med en karakter. Hvis opgaven er ikke-bestået gives tydelig begrundelse. Ellers kan den enkelte studerende udbede sig en uddybende faglig begrundelse vedrørende stærke og mindre stærke sider ved opgaven. Der gives feedback på studenteroplæggene i forbindelse med de enkelte kursusgange.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bo Elling (be@ruc.dk)
Ole Erik Hansen (oeh@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden:

  • Udvikling af institutioner, offentlig-privat samspil, virkemidler, politik og lovkomplekser på lokalt, nationalt og internationalt niveau ift. miljø-, energi-, klima- og ressourceproblemstillinger,

  • Teori og metoder til at analysere tilblivelse, drivkræfter bag, implementering og effekter af regulering ift. miljø-, energi-, klima-og ressourceproblemstillinger

  • Færdigheder:

  • At identificere problemfelter på udvalgte reguleringsområder hvad angår baggrund, effekter og udviklingsperspektiver

  • At opstille forslag til analyser af reguleringstiltag og deres tilblivelse, implementering og/eller effekter i forhold til relevante teorier og metoder.

  • At kunne redegøre for relevante retsgrundlag og governaceformer med reference til kursusmaterialet, og

  • at kunne foreslå og belyse design af analyser af regulering på området

  • Kompetencer:

At kunne sætte sig ind i de forvaltningsmæssige aspekter ved en problemstilling og planlægge undersøgelser af retsgrundlag, implementering og effekter af regulering

Overordnet indhold

Kurset skal give de studerende en forståelse af reguleringskomplekser, deres organisering og udvikling, de politiske processer involveret i regulering og samspil mellem samfundsmæssige aktører og institutioner på lokalt, nationalt og internationalt niveau i relation til miljø, klima, energi og ressourceproblemer.

Kurset introducerer til teori- og metodegrundlag for forståelse af governanceformer, policy processer og drivkræfter og interesser, aktører og handlemuligheder bag udvikling af regulering og politik. Kurset introducerer til organisationsstruktur og netværksrelationer i offentlige forvaltninger og institutioner, og deres samspil medprivate virksomheder og organisationer, NGO'er mv. i relation til udvalgte sektorer og områder.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger med gruppearbejde og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling godkendt af underviser.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 21.600 og maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25678 / U41083
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 10-02-2020 08:15 - 10-02-2020 12:00 i uge 07
Regulering og Governanceformer

Mandag 17-02-2020 08:15 - 17-02-2020 12:00 i uge 08
Regulering og Governanceformer

Mandag 24-02-2020 08:15 - 24-02-2020 12:00 i uge 09
Regulering og Governanceformer

Mandag 02-03-2020 08:15 - 02-03-2020 12:00 i uge 10
Regulering og Governanceformer

Mandag 09-03-2020 08:15 - 09-03-2020 12:00 i uge 11
Regulering og Governanceformer

Mandag 09-03-2020 10:00 - Mandag 16-03-2020 10:00 i uge 11 og uge 12
Regulering og Governanceformer - Eksamen

Mandag 03-08-2020 10:00 - Torsdag 06-08-2020 10:00 i uge 32
Regulering og Governanceformer - Reeksamen