PDF til print    Find kalender

Kursus / Valgkursus: Building Communities ‐ strategi, netværker og engagement

Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Et liv i kommunikationsbranchen i dag kræver en forståelse af communities. Den teknologiske udvikling (web 2.0 og de sociale medier) har gjort det muligt at bringe mennesker sammen på tværs af tid og sted og mange organisationer (private og offentlige, store og små) er interesseret i at bruge det potentiale for at skabe. fx ny viden, nye produkter, sociale og politiske forandringer som fællesskaberne indholder. Vi ser det når fx. - IRMA arbejder på at opbygge et fællesskab af madglade kunder, som bl.a. kan hjælpe med at finde og udvikle ideer til nye produkter og optræde som ambassadører for forretningen. - Danmarks Naturfrednings Forening lægger sig i selen for at mobilisere deres medlemmer, så de ikke blot betaler kontingent, men også aktivt arbejder for naturen ved bl.a. at samle skrald ind, sende mails til politikerne og demonstrere for klimaet. - Spillestedet Stengade som udover tre ansatte drives af en stor gruppe frivillige - 'familien' som de kalder det, som samles om deres interesse for musik.

Hvis du har lyst tll at få indsigt i, hvordan communities kan forståes samt viden om og kompetencer til at arbejde med udviklingen af fællesskaber, som en integreret del af kommunikationsarbejdet, så er kurset noget for dig. Vi skal i løbet af de tre uger arbejde med forskellige teoretiske forståelser af communities, som gør det muligt at definere strategisk, hvad det er for en type community, man ønsker at opbygge. Teorierne skal også hjælpe os med at tilrettelægge, hvordan vi praktisk vil arbejde med at opbygge og vedligeholde et community. Der udover skal vi bruge en del kræfter på at undersøge og diskutere, hvordan man arbejder med planlagt kommunikation, når kommunikationen bliver til i en fortløbende dialogisk proces med mange forskellige aktører? Vi skal på kurset undersøge vores egne erfaringer med diverse fællesskaber, vi skal dissekere og diskutere cases og sideløbende skal vi omsætte den viden vi får, deler og skaber til en egen plan for et community, som vi ønsker at opbygge for en selvvalgt organisation.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 135 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 6 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser
  • 10 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver
  • 40 timer til eksamen, inkluderet forberedelse
  • 11 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv
Pensum

Pensum består af ca. 100-150 sider pr. undervisningsgang. Materialerne består primært af original tekster på engelsk, men der kan også forekomme danske tekster.

Evaluering- og feedback former

På kurset gives der feedback løbende på de produkter, der skal indgå i portefolien. Feedbacken bliver givet mundtligt af både medstuderende og underviser. Alle studerende vil derudover modtage en skriftlig feedback på deres personlige portfolie.

Kursusdeltagerne får mulighed for at evaluere kurset via et spørgeskema.

Studienævnet evaluerer kurset dette semester

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Mette Wichmand (wichmand@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Regelmæssig og aktiv deltagelse. Dette betyder at der er et krav om tilstedeværelse i 80% af undervisningen, samt aktiv deltagelse i undervisningen (være forberedt, deltage i diskussioner, lave oplæg o.l.). Tilstedeværelse registreres ved navnelister og underviser vurderer, hvorvidt deltagelsen er aktiv. I de tilfælde hvor forudsætningskravene ikke er opfyldt, er et eksamensforsøg brugt, og en erstatningsopgave skal afleveres inden der gives adgang til omprøven.

Erstatningsopgaven er en individuel bunden skriftlig hjemmeopgave, med et omfang på minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum og maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag. Den studerende har 72 timer til at udfærdige opgaven. Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om et afgrænset udsnit af relevant faglitteratur og praktiske metoder, som anvendes i forbindelse med udvikling og brug af en konkret kommunikationsform og/eller medie

  • Viden om gængse produktions- og fremstillingsformer, samt de æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til den aktuelle kommunikationsform og/eller medie

  • Færdigheder i at selvstændigt kunne planlægge og udarbejde et kommunikations- og/eller medieprodukt til specifikke målgrupper

  • Færdigheder i at kunne arbejde på en gang kreativt skabende og kritisk refleksivt med egen og andres kommunikationspraksis

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion af praktiske metoder, kommunikationsforme og -medier, som anvendes i forskellige former for kommunikation, samt indøvning af de nødvendige færdigheder. I kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder og deres anvendelse i praksis.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af oplæg, diskussion, gruppearbejde, hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter.

Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på 4.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41315
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 11-02-2020 08:15 - 11-02-2020 12:00 i uge 07
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement

Tirsdag 18-02-2020 08:15 - 18-02-2020 12:00 i uge 08
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement

Tirsdag 25-02-2020 08:15 - 25-02-2020 12:00 i uge 09
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement

Tirsdag 03-03-2020 08:15 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement

Tirsdag 10-03-2020 08:15 - 10-03-2020 12:00 i uge 11
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement

Tirsdag 17-03-2020 08:15 - 17-03-2020 12:00 i uge 12
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement

Tirsdag 17-03-2020 12:00 - 17-03-2020 12:00 i uge 12
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement - Opfyldelse af forudsætningskrav

Tirsdag 24-03-2020 10:00 - 24-03-2020 10:00 i uge 13
Eksamensaflevering

Tirsdag 24-03-2020 10:00 - Fredag 27-03-2020 10:00 i uge 13
Videregående kommunkationsværksted: Building Communities - strategi, netværk og engagement - Omprøve på forudsætningskrav

Mandag 10-08-2020 10:00 - 10-08-2020 10:00 i uge 33
Reeksamensaflevering