PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Praktisk Statistik

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Hvis du har taget BK-8-kurset i Kvantitativ metode på bachelorniveau, kan du ikke deltage i dette kursus.

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside. Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the [Studyadministration homepage] (https://intra.ruc.dk/dk/for-studerende/student-hub/studieadministration/ ""). When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

In case of too few registrations, the course will be cancelled.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software(SPSS) til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser ved bla. chi2 test, t-test og regressionsanalyse.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset kræver en samlet arbejdsindsats på 130-150 timer. Heraf 20 til at følge undervisning, 20 til at deltage i øvelser og ca. 70-90 til at læse pensum og lave øvelser på egen hånd, og 20 timer til eksamen.

Pensum

Pensum: Galderisi, Peter (2015): Understanding Political Science Statistics. Observations and Expectations in Political Analysis. Routledge.

I Reader/Kompendium: Risbjerg Thomsen, S. Stikprøveudvælgelse. s 325-338 (13 sider) Ejrnæs, A. (2016). Sekundære Data i Komparative og Tidsserie-undersøgelser. Kirk, Roger E. Promoting Good Statistical Practices: Some Suggestions. Educational and Psychological Measurement, Vol. 61 No. 2, April 2001 213-218 Metoder i Statskundskab, Andersen et al. (red) (2012), 2. Udgave. København, Hans Reitzels Forlag: - Bischoff, C. & Klemmensen, R.. Fra spørgsmål til hypoteser. s. 45-65 (20 sider) - Bang Pedersen. Indekskonstruktion. s. 401-412 (11 sider) Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse (2017). Fredriksen et al (red). Hans Reitzels Forlag. - Clement, Sanne Lund. kap. 4-6: 'Fra teorier og begreber til konkrete spørgsmål', 'I respondentens sted: Forståelse, viden og hukommelse', 'Formulering af surveyspørgsmål', s. 89-136.

Evaluering- og feedback former

De studerende får feed-back på øvelserne, som hører til hver kursusgang. Der lægges således svar ud til øvelserne og eventuelle spørgsmål diskuteres ved undervisningen.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

 • Færdigheder:

  Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

 • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

 • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Kompetencer:
  Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
 • Forskningsmæssig og professionelle præmisser for akademiske og videnskabligt baserede praksisrettede analyser.
 • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.
Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forlæsninger, øvelser, studenterpræsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41238
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 12-02-2020 08:15 - 12-02-2020 10:00 i uge 07
Praktisk statistik

Onsdag 12-02-2020 10:15 - 12-02-2020 12:00 i uge 07
Praktisk statistik

Onsdag 19-02-2020 08:15 - 19-02-2020 10:00 i uge 08
Praktisk statistik

Onsdag 19-02-2020 10:15 - 19-02-2020 12:00 i uge 08
Praktisk statistik

Onsdag 26-02-2020 08:15 - 26-02-2020 10:00 i uge 09
Praktisk statistik

Onsdag 26-02-2020 10:15 - 26-02-2020 12:00 i uge 09
Praktisk statistik

Onsdag 04-03-2020 08:15 - 04-03-2020 10:00 i uge 10
Praktisk statistik

Onsdag 04-03-2020 10:15 - 04-03-2020 12:00 i uge 10
Praktisk statistik

Onsdag 11-03-2020 08:15 - 11-03-2020 10:00 i uge 11
Praktisk statistik

Onsdag 11-03-2020 10:15 - 11-03-2020 12:00 i uge 11
Praktisk statistik

Onsdag 18-03-2020 08:15 - 18-03-2020 10:00 i uge 12
Praktisk statistik

Onsdag 18-03-2020 10:15 - 18-03-2020 12:00 i uge 12
Praktisk statistik

Onsdag 25-03-2020 08:15 - 25-03-2020 10:00 i uge 13
Praktisk statistik

Onsdag 25-03-2020 10:15 - 25-03-2020 12:00 i uge 13
Praktisk statistik

Onsdag 15-04-2020 08:15 - 15-04-2020 10:00 i uge 16
Praktisk statistik

Onsdag 15-04-2020 10:15 - 15-04-2020 12:00 i uge 16
Praktisk statistik

Onsdag 22-04-2020 08:15 - 22-04-2020 10:00 i uge 17
Praktisk statistik

Onsdag 22-04-2020 10:15 - 22-04-2020 12:00 i uge 17
Praktisk statistik

Onsdag 29-04-2020 08:15 - 29-04-2020 10:00 i uge 18
Praktisk statistik

Fredag 12-06-2020 10:00 - Søndag 14-06-2020 10:00 i uge 24
Eksamen: Praktisk statistik

Mandag 10-08-2020 10:00 - Onsdag 12-08-2020 10:00 i uge 33
Re-eksamen: Praktisk statistik