PDF til print    Find kalender

Speciale

Uddannelse
Forvaltning
Aktivitetstype
Speciale
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through stads self-service within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage. When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs, which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer.

Vi stiller et team af forskere til rådighed for at hjælpe studerende, som gerne vil arbejde med kvantitative data i deres projekter. Hvis du og din gruppe mener det kunne være interessant at belyse en problemstilling med kvantitative analyser, og har lyst til at dygtiggøre jer inden for dette felt, men har brug for støtte i processen så er dette noget for jer.

I får hjælp til at identificere relevante data-kilder for jeres emne ved en workshop af, hvor vi præsenterer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt inden for forskellige områder. Derefter får i mulighed for at booke tid hos en forsker, som kan støtte jer i processen omkring klargøring af data, analyser og tolkning. Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer - 26. september kl. 15.15-17.00 i lokale 25.2-005.

Dette fungerer således, at i kontakter carinasb@ruc.dk og fortæller hvad i arbejder med og så vil i blive henvist videre til en af følgende forskere, som indgår i vejledningsteamet: Anders Ejrnæs, Camilla Jensen, Carina Bischoff, Johannes Kaberian Dreyer, Jonas Krogh Madsen, Lena Brogaard, Ole Helby, Olivier rubin, Troels Schultz Larsen, Snorre Sylvester Frid-Nielsen og Thorkil Casse.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

780-900 timer (30 ECTS)

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet.

Evaluering- og feedback former

Vejlederen giver feed-back på oplæg og udkast til dele af projektet i forbindelse med aftalte møder.

Studieleder/faglig koordinator
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
ECTS
30
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt.

Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.

  • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling.

  • Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger.

  • Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag.

  • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder.

  • Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation.

  • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces.

  • Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering.

Overordnet indhold

Specialet skrives med udgangspunkt i forvaltning.

Specialet skrives på uddannelsens undervisnings- og eksamenssprog. Studielederen skal godkende opgaveformuleringen for specialet.

Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform
Pt. ingen data fra studieordning.
Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 122.400 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med et oplæg (5 min pr. studerende), hvorefter prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40491
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange: