PDF til print    Find kalender

Problemorienteret formidlingsprojekt

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through stads self-service within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage. When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs, which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer.

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes torsdag d. 27 februar fra kl. 14:15-16:00 i lokale 06.2-007

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Joakim Schollert Larsen, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til joakila@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

390-450 timer (tilsvarende 15 ECTS)

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet.

Evaluering- og feedback former

Vejlederen giver feed-back på oplæg og udkast til dele af projektet i forbindelse med aftalte møder.

Studieleder/faglig koordinator
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Forskningsbaseret viden om et centralt område indenfor samfundsvidenskab, politik og administration, samt forståelse af og refleksion over egen projektundersøgelses placering i et bredere fagligt felt.

 • Identifikation af samfundsvidenskabelige og forvaltningsmæssige problemstillinger og kritisk forholden sig til frembringelse og formidling af videnskabelig viden.

 • Viden om den akademiske genre og formidling af akademisk arbejde til forskellige målgrupper.

 • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling.

 • Færdigheder i at analysere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag.

 • Færdighed i at forholde sig refleksivt og kritisk til, samt vælge kilder, litteratur, teori og metoder.

 • Færdighed i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på formidling til akademiske og andre målgrupper.

 • Kompetencer i selvstændigt at kunne begrunde og diskutere relevans og værdi i forhold til belysningen af den valgte problemstilling.

 • Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og diskutere teori og empiri.

 • Kompetencer til at formidle faglige resultater og forslag på en faglig og bredspektret måde.

 • Kompetence i at identificere og tage ansvar for egen faglige og formidlingsorienterede udvikling, samt at give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.

 • Kompetencer i at formidle større skriftlige arbejder på et i det væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig fremstillingen såvel som til at anvende og angive kilde- og litteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med god forskningsmæssig praksis.

Overordnet indhold

Studienævnet fastsætter hvert semester et antal temaer, som de studerende vælger at skrive projekt inden for. Temaerne kunne fx være demokrati, ulighed, embedsmænd, innovation, globalisering osv.
Studerende kan kun skrive projekt med andre studerende, der har valgt samme tema.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Formidlingsprojektet består af en projektdel og en formidlingsdel. Omfangskrevet kan findes i "Prøveformer".

Projektdelen består af fire elementer:
• Et executive summary på dansk eller engelsk
• Et teoretisk notat, der beskriver den teori, der bruges i analysen.
• Et baggrundsnotat, der analyserer en given problemstilling.
• En projektrefleksion over design, teori og empiri.Formidlingsdelen består af to eller tre elementer, der udarbejdes med udgangspunkt i projektdelens elementer.

Grupper på 2-3 studerende skal vælge 2 af de nedenstående dele og grupper på 4-6 studerende skal vælge 3 af de nedenstående dele:

• Et litteraturstudie. Litteraturstudiet kan f.eks. udarbejdes som 1) et state of the art review: det vil sige en oversigt over den nyeste forskning inden for et givent område. Et state of the art review kan pege på nye perspektiver og veje frem inden for et givet område eller påpege områder, hvor der er behov for videre forskning, 2) et historisk review der sammenfatter den historiske udvikling inden for forskningen inden for et givent område. Det kan indeholde en skitse af den historiske formation af det givne forskningsområde, nøgle begivenheder/personer med særlig betydning for det givne forskningsområde, teoretiske eller metodiske tilgange med væsentlig betydning for det givne forskningsområde, eller den historiske udvikling af forskningsområdet frem til samtiden, eller 3) et komparativt review der beskriver forskellige traditioner og perspektiver i forhold til et givent emne. Et komparativt review indeholder en kontrastering af to eller flere forskellige forskningstraditioners/perspektivers syn på et udvalgt emne eller begreb og illustrerer hvorledes forskellig litteratur understøtter disse perspektiver.

• En forskningsformidlende artikel. Artiklen skal være henvendt til samfundsvidenskabelige kandidater og studerende, samt til andre med interesse for analyse af samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige forhold.

• Et notat. Notatet skal være henvendt til en minister, en departementschef, en ledelsesgruppe, en direktion eller andre personer eller grupper med formaliseret beslutningskompetence. Notatet skal være have en forside, der opsummerer notatet, herunder baggrunden for notatet og dets indstilling/anbefaling. Notatet skal beskrive en samfundsvidenskabelig og/eller forvaltningsmæssig problemstilling og give en begrundelse for og belyse konsekvenserne af notatets indstilling/anbefaling.

• Et handlings-eller løsningsorienteret projektforslag.Projektforslaget skal være udformet som en ansøgning henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende inden for det samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige område. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given problematik. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, Titel, ansøger(e), projektets formål, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstillig, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle effekt(er), projektets økonomi og projektplan inklusiv tidsplan og milepæle.

• En digital formidlingsproduktion. Denne kan f.eks. udarbejdes som en folder/brochure, et nyhedsbrev, eller et presse kit. Formidlingsproduktionen skal henvende sig bredt til personer med interesse for analyse af samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige forhold i relation til projektet, men som ikke er specialister/fagfæller. Den digitale formidlingsproduktion skal udarbejdes i A4, A5 eller A6 og indeholde som minimum en forside og en bagside. Forsiden skal som minimum indeholde et design/logo der henviser til de organisatoriske rammer materialet er udarbejdet i relation til (må gerne være et konstrueret eksempel) samt en overskrift. Bagsiden skal som minimum indeholde et kortfattet resume eller indholdsfortegnelse, kontaktinformation, samt produktionsdato. Formålet og målgruppen for formidlingsproduktionen skal fremgå klart. Formidlingsproduktionen bør endvidere indeholde links til anden relevant information/baggrundsrapporten såfremt denne findes digitalt. Formidlingsproduktioner vil typisk også indeholde, billeder, illustrationer, QR koder, audio og eller video mv.

• En kort forskningsartikel. Forskningsartiklen skal udarbejdes med udgangspunkt i projektets faste dele og være henvendt til et videnskabeligt tidsskrift inden for det samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige område. Forskningsartiklen kan have et teoretisk, metodisk eller empirisk sigte. Forskningsartiklen skal indeholde en introduktion, en kontekstualisering, teori, metode og empiri, analyse og konklusion.

Studerende, der skal skrive det problemorienterede formidlingsprojekt, må skrive sammen, uanset om de er indskrevet på herværende studieordning eller på studieordningen for Forvaltning.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektet og de teoretiske, metodiske og empiriske perspektiver, som er relevante for projektet.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 110.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 110.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 91.200 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 91.200 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 91.200 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40101 / U40495
Sidst ændret 07/02/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 06-02-2020 08:15 - 06-02-2020 12:00 i uge 06
Intro til projektskrivning for studerende, der ikke kommer fra RUC

Fredag 07-02-2020 08:15 - 07-02-2020 17:00 i uge 06
Problemorienteret formidlingsprojekt (PA, FORV)

Torsdag 16-04-2020 12:15 - 16-04-2020 16:00 i uge 16
PA og Forvaltning formidlingsprojekt - Formidlingsseminar

Onsdag 27-05-2020 10:00 - 27-05-2020 10:00 i uge 22
Eksamen - Aflevering formidlingsprojekt

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 17:15 i uge 25 til uge 27
Eksamen - Mundtlig

Mandag 03-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 19:00 i uge 32 til uge 36
Reeksamen - Mundtlig