PDF til print    Find kalender

3. semester projekt (FORV)

Uddannelse
Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Information om semesterstart og gruppedannelse: http://study.ruc.dk/class/view/17929

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer.

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes torsdag d. 27 februar fra kl. 14:15-16:00 i lokale 06.2-007

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Joakim Schollert Larsen, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til joakila@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Projektforløbet

Projektet udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering i grupper af 2-5 studerende

Projektgrupperne tildeles en vejleder, der vejleder arbejdet.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

390-450 timer (tilsvarende 15 ECTS)

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet

Evaluering- og feedback former

Vejlederen giver feed-back på oplæg og udkast til dele af projektet i forbindelse med aftalte møder.

Studieleder/faglig koordinator
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Forskningsbaseret og dybdegående viden om den problemstilling indenfor samfundsvidenskab og forvaltning, som den studerende har valgt at skrive projektet om, samt forståelse af og refleksion over projektets placering i et bredere fagligt felt.

 • Overblik over de væsentligste teoretiske positioner og empiriske forhold på det genstandsfelt projektet behandler og kritisk forholden sig til frembringelse af videnskabelig viden.

 • Viden om formidling af akademisk arbejde til helt forskellige målgrupper.

 • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under grundigt arbejde med en afgrænset og fagligt væsentlig problemstilling.

 • Færdigheder i at analysere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag.

 • Færdighed i at forholde sig dybdegående, refleksivt og kritisk til, samt vælge kilder, litteratur, teori, metoder og analysestrategi.

 • Færdighed i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på formidling til akademiske og forskellige andre målgrupper.

 • Kompetencer i selvstændigt at kunne begrunde og diskutere relevans og værdi i forhold til belysningen af den valgte problemstilling.

 • Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og diskutere teori og empiri i dybden

 • Kompetencer til at formidle faglige resultater og forslag på en faglig måde i relation til forskellige typer målgrupper.

 • Kompetence i at identificere og tage ansvar for egen faglige og målgruppeorienterede udvikling.

Overordnet indhold

Projektet tilsigtes at være specialeforberedende, sådan at den studerende kan arbejde videre med projektets problemstilling, teori og/eller empiri i specialet.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering i grupper.
Projektgrupperne tildeles en vejleder, der ved gruppe- og/eller klyngevejledning vejleder arbejdet.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektet og de teoretiske, metodiske og empiriske perspektiver, som er relevante for projektet.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 60.000 og maksimum 91.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 110.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 132.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 110.400 og maksimum 151.200 antal tegn inkl. mellemrum.


Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Kursusmateriale og egne noter

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40496
Sidst ændret 22/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 06-02-2020 08:15 - 06-02-2020 17:00 i uge 06
Projektdannelse: 3. semester projekt (FORV)

Onsdag 27-05-2020 10:00 - 27-05-2020 10:00 i uge 22
Eksamen - Aflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 19:00 i uge 25 til uge 27
Eksamen - Mundtlig

Mandag 03-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 19:00 i uge 32 til uge 36
Reeksamen - Mundtlig