PDF til print    Find kalender

Kursus: Offentlig Økonomi - Teori og Metode

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through stads self-service within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage. When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs, which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Se nærmere under de enkelte kursusgange

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Holdundervisning 20

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review) 20

Forberedelse 94

Eksamen 1

Timer i alt 135

Pensum

Fælles for alle deltagere på kursus er nedenstående lærebøger: Bent Greve & Jesper Jespersen (red.) (2019): Den offentlige sektors økonomi. Hans Reitzels Forlag, København. Benævnt GJ ved beskrivelsen af de enkelte kursusgange, 4. udgave Bøgh-Andersen, Lotte m.fl. (2017): Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Hans Reitzels Forlag, 2. udgave. Stiglitz, Joseph E. og Jay K. Rosengaard (2015): Economics of The Public Sector. 4th ed. W.W. Norton & Company. New York / London. Benævnt SR ved beskrivelsen af de enkelte kursusgange. Greve, B. (2019), Velfærdssamfundet - en grundbog. Kapitel 2, 5. udgave, København, Hans Reitzel.

Hertil enkelte tekster i moodle relateret til de enkelte kursusgange

Evaluering- og feedback former

Gennemgang af øvelser og slutevaluering.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse

Studerende anbefales at have tilegnet sig basal viden om samfundsøkonomi (fx ved at studere indholdet af ’Grundkursus i samfundsøkonomi’) samt have kendskab til anvendelse af regneark (fx fra programmet ’Excel’).

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv.

  • Viden om den økonomiske politiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet.

  • Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker

  • Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.

  • Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik

  • Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.

  • Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser.

Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder.

Overordnet indhold

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Type

Politik og Administration: Obligatorisk kursus - jf. afsnit 2.1 "Uddannelseselementer i 1. semester" når faget læses som fag 1 og afsnit 2.2 "Uddannelseselementer" i 2. semester, når faget læses som fag 2.

Forvaltning/Erhvervskandidat i Forvaltning: Valgkursus - Videregående metodekursus.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger efterfulgt af øvelsestimer. Forelæsningerne vil overvejende fokusere på teoretiske og beskrivende aspekter af kursets indhold, mens øvelsestimerne i højere grad vil fokusere på de metodiske og anvendelsesmæssige aspekter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i fri opgave evt. udarbejdet af en gruppe.
Prøven foregår som en dialog

Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
1 studerende højst 9.600 tegn inkl. mellemrum.
2 studerende højst 9.600 tegn inkl. mellemrum.
3 studerende højst 9.600 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Personlige notater, egne rapporter og opgavebesvarelser.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40100
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 11-02-2020 12:15 - 11-02-2020 14:00 i uge 07
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 11-02-2020 14:15 - 11-02-2020 16:00 i uge 07
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 18-02-2020 12:15 - 18-02-2020 14:00 i uge 08
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 18-02-2020 14:15 - 18-02-2020 16:00 i uge 08
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 25-02-2020 12:15 - 25-02-2020 14:00 i uge 09
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 25-02-2020 14:15 - 25-02-2020 16:00 i uge 09
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 03-03-2020 12:15 - 03-03-2020 14:00 i uge 10
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 03-03-2020 14:15 - 03-03-2020 16:00 i uge 10
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 10-03-2020 12:15 - 10-03-2020 14:00 i uge 11
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 10-03-2020 14:15 - 10-03-2020 16:00 i uge 11
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 17-03-2020 12:15 - 17-03-2020 14:00 i uge 12
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 17-03-2020 14:15 - 17-03-2020 16:00 i uge 12
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 24-03-2020 12:15 - 24-03-2020 14:00 i uge 13
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 24-03-2020 14:15 - 24-03-2020 16:00 i uge 13
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 31-03-2020 12:15 - 31-03-2020 14:00 i uge 14
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 31-03-2020 14:15 - 31-03-2020 16:00 i uge 14
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 07-04-2020 12:15 - 07-04-2020 14:00 i uge 15
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 07-04-2020 14:15 - 07-04-2020 16:00 i uge 15
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 21-04-2020 12:15 - 21-04-2020 14:00 i uge 17
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Tirsdag 21-04-2020 14:15 - 21-04-2020 16:00 i uge 17
Metodekursus: Offentlig økonomi: teori og metode

Mandag 27-04-2020 10:00 - 27-04-2020 10:00 i uge 18
Eksamensaflevering: Offentlig økonomi: teori og metode

Mandag 18-05-2020 09:00 - Onsdag 20-05-2020 17:00 i uge 21
Eksamen: Offentlig økonomi: teori og metode

Mandag 03-08-2020 10:00 - 03-08-2020 10:00 i uge 32
Re-eksamensaflevering: Offentlig økonomi: teori og metode

Fredag 21-08-2020 09:00 - 21-08-2020 17:00 i uge 34
Re-eksamen: Offentlig økonomi: teori og metode