PDF til print    Find kalender

Kursus: Policyområder i et Moderne Demokrati - Teori, Analyse og Organisation

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through stads self-service within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage. When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs, which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kursets formål

At få en solid indsigt i politiske, demokratiske og magtmæssige problemstillinger og dynamikker omkring indretningen af centrale politikområder i liberale demokratier. At tilegne sig teoretiske og metodiske værktøjer til at analysere problemer, udfordringer, forandringer og løsninger indenfor et givent politikområde. At kunne skrive korte notater, der opsummerer en politisk problemstilling og anviser en begrundet politisk løsning på problemstillingen.

Formatet

Kurset er delt i tre dele: En teoretisk-metodisk del; En empirisk orienteret del vedr. udvalgte policyområder; og en del om notatskrivning.

Den teoretisk-metodiske del giver typologier, forklaringsmodeller og metodiske principper for analyse af policy-proceser. Disse analytiske værktøjer benyttes til at analysere de gennemgåede policyområder mht. fremkomst af policies, deres implementering og deres konsekvenser. Det er afgørende, at de studerende får en fælles ramme til at analysere og sammenligne politikområder. Mht. notatskrivningen trænes de studerende i gennem øvelsesopgaver kort og præcist at redegøre for og vurdere en politisk problemstilling samt indstille til praktisk håndtering af denne.

Mere præcist analyseres policyområderne ud fra især følgende spørgsmål:

 • I hvilket omfang passer den rationelle, inkrementelle og skraldespandsmodellen på politiktilblivelsen i forhold til en given offentlig politik?
 • Er der tale om en regulativ, distributiv, redistributiv eller forfatningspolitik?
 • Er fordele og ulemper koncentreret eller diffuse og hvilken politisk dynamik er til stede?
 • Hvad er det typiske styringsinstrument (information, lov, skat eller organisatorisk infrastruktur)?
 • Hvordan ser politikken ud målt i forhold til output, outcome og impact?
 • Hvilken rolle spiller nationale og internationale institutioner og hvordan?
 • Hvilken rolle spiller offentlige og private aktører og hvordan?
 • Hvilke indsigter bidrager struktur, institution og aktørbasserede forklaringer med?
 • Hvordan kan politiktilblivelsen analyseres hhv. deskriptivt-positivt (Scharpf 1999) og normativ (Christopher og Zeckhauser 2011)?

Der afholdes 12 kursusgange. Kernen er forelæsninger, men der vil også være et væsentligt indslag af øvelser og diskussioner.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

280 timer inklusive deltagelse i og forberedelse til undervisning, øvelser og eksamen.

Pensum

Knill, C., & Tosun, J. (2012). Public policy: A new introduction. Palgrave Macmillan, pp. 1-96. Scharpf, F. W. (1997). Games real actors play: Actor-centered institutionalism in policy research (Vol. 1997). Boulder, CO: Westview Press: 19-35. Jørgensen, A og Andersen H. T. (2014) Boligforhold, i (red.) Greve, B., Jørgensen, A. og Larsen, J. E., Det danske samfund, København, Hans Reitzels Forlag (pp. 359-384). Nielsen, B. G. (2010) Is Breaking Up Still Hard to Do? – Policy Retrenchment and Housing Policy Change in a Path Dependent Context, Housing, Theory and Society, 27:3, (pp. 241-257. Anderson-Skog, L (2000) ”National patterns in the regulation of railways and telephony in the Nordic countries to 1950” Scandinavian Economic History Review 48(2) pp 30-46 Olsen, S. ( 2007) “Fragmentation and coordination in the Scandinavian railway sector” International Review of Administrative Sciences 73(3) pp 349-364. Sørensen, C.H. and F. Longva (2011) “Increased coordination in public transport – which mechanisms are available?” Transport Policy 17 pp 117-125. Sørensen, C.H. and H. Gudmundsson (2010). “Målstyret transportpolitik – hvad kan Danmark lære af Sverige og Norge?” Økonomi og Politik 83(2) pp 3-19. Macmillen, J. (2013) ”Governance, policy and mobility futures” i Moving towards low carbon mobility redigeret af M. Givoni og D. Banister, Edward Elgar pp 43-59. Vallgårda, S. og A. Krasnik (eds.) 2010. Sundhedsvæsen og sundhedspolitik. 2. udgave.. København: Munksgaard, pp. 11-53, 139-203. Astrid Blom (2014) ’Det kommunale sundhedsområde i et historisk perspektiv’, i B.M. Pedersen og S.R. Petersen (red.) Det kommunale sundhedsvæsen. København: Hans Reitzels forlag, pp. 27-56. Daugbjerg Carsten and Alan Swinbank (2012) An introduction to the ‘new’ politics of agriculture and food, Policy and Society 31, 259–270 Grant P.Wyn (2012) Can political science contribute to agricultural policy? Policy and Society 31, 271–279 Fouilleux, E. (2010). ‘Common Agricultural Policy’, in M. Cini & N. Pérez-Solórzano Borragán (eds.), European Politics.(3rd edition), Oxford:Oxford University Press, pp. 340-357. Ansell Chris and David Vogel (2006) Introduction in Christopher Ansell and David Vogel (eds.) What’s the Beef: The Contested Governance of European Food Safety Regulation. MIT Press, pp. 3-32, MIT Press. Larsen, Flemming (2013) ‘Active Labor-Market Reform in Denmark: The Role of Governance in Policy Change’ In Brodkin and Marston (Eds.) Work and the Welfare State Book Subtitle: Street-Level Organizations and Workfare Politics. Georgetown University Press. Pp. 103-123. Kvist, Jon & Ivan Harsløf (2014) ’Workfare with Welfare Revisited: Instigating Dual Tracks for Insiders and Outsiders’ In Lødemel & Moreira (eds.) Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. Oxford University Press. Pp. 47-72.

Evaluering- og feedback former

Evalueringen af studerende foregår ved eksamen, gennem øvelser, peer feedback, og diskussioner med underviser. Kurset evalueres, med surveys, flere gange i løbet af forløbet.

Mundtlig feedback på øvelsesopgave 1 og 2. Mundtlig evaluering af kursus ifm. sidste kursusgang.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Magnus Paulsen Hansen (mapaha@ruc.dk)
Peter Triantafillou (triant@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

For at gå til eksamen skal de studerende i løbet af semesteret aflevere én skriftlig opgave (en policy brief) på baggrund af et stillet spørgsmål relevant for kursets tema. Opgaven udarbejdes individuelt og må have et maksimalt omfang på 9.600 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Udleveringsdato og afleveringsfristen for opgaven annonceres på study.ruc.dk før kursusstart. De studerende har en uge til at udfærdige opgaven.

Studerende, der ikke får godkendt opgaven skal aflevere en ny opgave, der må have et maksimalt omfang på 9.600 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Skal godkendes af underviseren.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale forskning om analysen af policy-områder i et moderne demokrati.

 • Viden om policy-områders rolle i det politiske system og betydning for samfundsforhold og -dynamikker.

 • Viden om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og nutidige styring og konfiguration, herunder kompetencefordelingen i et governance system, hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden.

 • Viden om samfundsforhold, aktører og dynamikker, der har betydning for policy-områders udvikling.

 • Færdighed i at analysere og begribe udviklingen på centrale og illustrative policy-områder.

 • Færdigheder i at sammenligne (komparere) policy-områder.

 • Færdigheder i at formidle og diskutere policy-analyser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Kompetence til at kunne vurdere og vælge mellem forskellige policy-analyser.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

 • Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.

Overordnet indhold

Kurset består af tre blokke. Første blok præsenterer og diskuterer væsentlige teoretiske modeller for policy-analyse. Anden blok præsenterer forskellige policy-områder. Der lægges vægt på at dække områder, der dels er væsentlige i omfang og betydning for samfundet og dels illustrative ift. at være hhv. reguleringstunge, servicetunge og påvirket mere end gennemsnitligt af EU og internationale dynamikker. Gennemgangen af de forskellige policy-områder vil følge den samme skabelon, således at det komparative aspekt træder tydeligt frem. Tredje og afsluttende blok tilbyder et tværgående blik på policy-områderne ved at diskutere tværgående temaer, som fx ulighed eller indflydelse.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer fx gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback, ekskursioner og arrangementer med deltagelse fra eksterne ressourcepersoner.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en bunden opgave.

Prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en A4-side.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40105
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 11-02-2020 10:15 - 11-02-2020 12:00 i uge 07
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 18-02-2020 10:15 - 18-02-2020 12:00 i uge 08
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 25-02-2020 10:15 - 25-02-2020 12:00 i uge 09
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 03-03-2020 10:15 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 10-03-2020 10:15 - 10-03-2020 12:00 i uge 11
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 17-03-2020 10:15 - 17-03-2020 12:00 i uge 12
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 24-03-2020 10:15 - 24-03-2020 12:00 i uge 13
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Onsdag 25-03-2020 10:00 - 25-03-2020 10:00 i uge 13
Forudsætningsopgave udlevering: Policyområder i et moderne demokrati

Tirsdag 31-03-2020 10:15 - 31-03-2020 12:00 i uge 14
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Onsdag 01-04-2020 10:00 - 01-04-2020 10:00 i uge 14
Forudsætningsopgave aflevering: Policyområder i et moderne demokrati

Tirsdag 07-04-2020 10:15 - 07-04-2020 12:00 i uge 15
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Torsdag 16-04-2020 08:15 - 16-04-2020 10:00 i uge 16
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 21-04-2020 10:15 - 21-04-2020 12:00 i uge 17
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Tirsdag 28-04-2020 10:15 - 28-04-2020 12:00 i uge 18
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik og administration)

Torsdag 30-04-2020 10:00 - 30-04-2020 10:00 i uge 18
Forudsætningsopgave genaflevering: Policyområder i et moderne demokrati

Mandag 04-05-2020 10:00 - 04-05-2020 10:00 i uge 19
Eksamensudlevering: Policyområder i et moderne demokrati

Mandag 11-05-2020 10:00 - 11-05-2020 10:00 i uge 20
Eksamensaflevering: Policyområder i et moderne demokrati

Tirsdag 02-06-2020 09:00 - Torsdag 04-06-2020 17:00 i uge 23
Policyområder i et moderne demokrati: Mundtlig eksamen

Mandag 03-08-2020 10:00 - 03-08-2020 10:00 i uge 32
Re-eksamensaflevering: Policyområder i et moderne demokrati

Onsdag 19-08-2020 09:00 - Torsdag 20-08-2020 17:00 i uge 34
Re-eksamen: Policyområder i et moderne demokrati