PDF til print    Find kalender

Kursus: Teori III - Design, Dokumentation og Samarbejde

Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 ECTS = 135 timer (estimeret). Timerne fordeles på 5 kursusgange á 4 timers aktiv deltagelse i undervisning samt 18 timers forberedelse pr. kursusgang. Derudover 25 timer til skriftlig prøve.

Pensum

Fremgår af Reader, samt af moodle.

Evaluering- og feedback former

Der gives løbende feed-back på den aktive deltagelse i kurset - og på den mundtlige fremlæggelse baseret på gruppearbejdet. Feed-back har særligt focus på anvendelse af relevante teorier og begreber fra kurset på den analyserede case.

Kurset afsluttes med mundtlig evaluering fra såvel studerende som kursusansvarlig på bl.a. deltagelse, litteratur, forelæsninger, studerendes case-oplæg, forberedelse mv. Evalueringen afrapporteres til Studienævnet.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Steen Baagøe Nielsen (baagoee@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Viden om de involverede aktørers psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forståelser af samarbejde, konflikt og forhandling som betingelse og ramme for social intervention

  • Viden: Viden om faktorer af betydning for opfattelser, perspektiver og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og interventionsprocesser

  • Viden: Psykologisk, læringsteoretisk og organisationsteoretisk viden om bæredygtigt design af social intervention samt om dokumentation af sociale interventionsprocesser

  • Færdigheder: Reflektere over faktorer af betydning for opfattelser, perspektiver og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og interventionsprocesser og projektledelse

  • Færdigheder: Analysere betingelser for deltagerinvolvering i sociale interventionsprocesser

Kompetencer: Udvikle design og dokumentation af bruger/ borgerinddragende interventionsprojekter

Overordnet indhold

Gennem kurset skal de studerende tilegne sig teoretisk viden om forskellige tilgange til bruger-/borgerinvolvering og samarbejdsprocesser i social intervention. Et centralt tema vil være, hvordan social intervention kan understøtte demokratisk deltagelse for medarbejdere og borgere med forskellige opfattelser og handlemuligheder. Kurset beskæftiger sig også med, implikationerne af forskellige måder at dokumentere og evaluere brugerinvolverings- og samarbejdsprocesser. Fokus er på betydningen af de involverede aktørers viden, interesser, perspektiver og handlemuligheder i sociale interventioner

Type

Valgkursus.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger samt deltagerbaseret undervisning i hold og veksler mellem underviserstyrede kursusaktiviteter og øvelser baseret på cases.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 3 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på 7.200-16,800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26726
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 04-02-2020 08:15 - 04-02-2020 12:00 i uge 06
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde

Torsdag 06-02-2020 08:15 - 06-02-2020 12:00 i uge 06
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde

Tirsdag 11-02-2020 08:15 - 11-02-2020 12:00 i uge 07
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde

Torsdag 13-02-2020 08:15 - 13-02-2020 12:00 i uge 07
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde

Tirsdag 18-02-2020 08:15 - 18-02-2020 12:00 i uge 08
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde

Tirsdag 18-02-2020 13:00 - Fredag 21-02-2020 13:00 i uge 08
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde: Eksamen

Mandag 10-08-2020 10:00 - Torsdag 13-08-2020 10:00 i uge 33
SI: 2s Teori III: Design-, dokumentations- og samarbejde: Omprøve