PDF til print    Find kalender

Projekt II: Samarbejde, Brugerinvolvering og Design

Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Projektarbejde.

Studieleder/faglig koordinator
Jo Krøjer (jokr@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.

Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt / disposition for projektet plus udvalgte afsnit på mindst 7.200 tegn og maksimalt 24.000 tegn. De studerende forbereder mundtlig feedback til opponentgruppe.

Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidigt med projektrapporten. Den skal være på mindst 2.400 og maksimalt 7.200 tegn og indeholde en målrettet og systematisk refleksion af hvilken betydning den studerendes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund har for samarbejds- og læreprocesser på de forskellige studieelementer i semesteret.

Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden: Viden om psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forståelser af samarbejde, konflikt og forhandling som betingelse og ramme for social intervention

 • Viden: Viden om faktorer af betydning for opfattelser, perspektiver og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og interventionsprocesser

 • Viden: Psykologisk, læringsteoretisk og organisationssociologisk viden om bæredygtigt design og dokumentation af social intervention

 • Viden: iden om deltagerinvolvering samt om planlægning, styring og gennemførelse af bruger/borgerinddragende interventionsprojekter

 • Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til samarbejdsprocesser i social intervention

 • Færdigheder: Udføre systematisk litteratur- og informationssøgning og anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering af referencer

 • Færdigheder: Anvende videnskabelig litteratur på dansk og fremmedsprog

 • Færdigheder: Reflektere kritisk over betydningen af forskellige dokumentationsformers anvendelse i sociale interventioner

 • Færdigheder: Reflektere kritisk over faktorer af betydning for opfattelser, interesser og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og interventionsprocesser

 • Kompetencer: Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor samarbejde, brugerinvolvering og design

 • Kompetencer: Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser

 • Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

Overordnet indhold

Ud fra en selvvalgt problemstilling undersøger de studerende teoretisk og praktisk offentlige, private eller civilsamfundsmæssige kontekster, som har betydning for design, bruger/ borgerinvolvering og samarbejde i interventionsprojekter.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 96.000 og maksimum 103.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 146.400 og maksimum 151.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
For grupper af 7 studerende 135 minutter. Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25772
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-02-2020 08:15 - 03-02-2020 16:00 i uge 06
SI: 2. Semester: Semesterstart

Fredag 07-02-2020 08:15 - 07-02-2020 12:00 i uge 06
SI: 2. Semester: Projektdannelse

Fredag 14-02-2020 08:15 - 14-02-2020 16:00 i uge 07
SI: 2. Semester: Projektdannelse

Mandag 13-04-2020 10:00 - 13-04-2020 10:00 i uge 16
SI: 2. Semester: Aflevering til intern Evaluering

Mandag 20-04-2020 08:15 - 20-04-2020 18:00 i uge 17
SI: 2. Semester: Intern Evaluering

Tirsdag 21-04-2020 08:15 - 21-04-2020 18:00 i uge 17
SI: 2. Semester: Intern Evaluering

Onsdag 10-06-2020 10:00 - 10-06-2020 10:00 i uge 24
SI: 2. Semester: Projektaflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 18:00 i uge 25 til uge 27
2. Semester: Mundtlig Eksamensperiode

Tirsdag 25-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 18:00 i uge 35 og uge 36
2. Semester: Mundtlig reeksamensperiode