PDF til print    Find kalender

Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med at designe, udvikle og gennemføre innovationsprojekter og programmer inden for miljø- ressourceområdet.

På kurset bliver du introduceret til en række projektudviklings- og projektstyringsmetoder og værktøjer, som typisk anvendes i ministerier, kommuner samt virksomheder og introduceres til deres videnskabelige forankring. Kurset bygger derved videre på dine projekt-erfaringer fra projektarbejdet på RUC og sætter disse erfaringer ind i rammerne af de mere "professionelle" projektstyringssystemer og værktøjer som du typisk vil møde på arbejdsmarkedet uden for RUC.

Kurset omfatter fire hovedtemaer:

1) Innovation og innovationsbegrebet set i lyset af bæredygtig omstilling 2) Udvikling af programmer og projekter. Praktisk anvendelse af en række metodikker og værktøjer til udvikling af projekter og programmer 2) Gennemførelse af programmer og projekter, herunder standarder indenfor projektstyring 4) Effekter ved gennemførelse af projekter og programmer og evaluering af projekternes ressourcemæssige, miljømæssige og lokaløkonomiske effekter

Under kurset skal du løbende arbejde med en praktisk opgave. Denne udgøres af en specifik (fiktiv) ansøgning (til eksempelvis MUDP, InnovationsFonden eller lignende), som du løbende skal udvikle elementer til. Disse elementer er eksempelvis LFA matrix, stakeholderanalyse, arbejdsprogram, milepælsplan, projektbudget, effektskema, risiko management plan mv..Hver kursusgang indeholder oplæg fra en underviser, der introducerer til et projektelement med tilhørende værktøjer, samt en workshop-del hvor de studerende konkret skal arbejde med et projektudviklingsværktøj, som er udviklet til at de forskellige elementer. Derigennem opnår de studerende både teoretisk og praktisk indsigt i arbejdet med udvikling af innovationsprojekter og programmer.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Svarende til 5 ects

Pensum

Kursets pensum udgøres af en række tekster om innovation og entrepreneurskab. Dertil kommer en række projektmanualer, guidelines og værktøjer der typisk anvendes ved gennemførelse af miljøprojekter og programmer i privat eller offentligt regi.

Teksterne uploadet på Moodle.

Evaluering- og feedback former

Individuel skriftlig prøve. Den studerende skal udarbejde en projektansøgning, baseret på elementer der udvikles under kurset. Ansøgningen skal udarbejdes i en skabelon der udleveres på kurset og som nærmere specificerer omfanget af de enkelte elementer.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Tyge Kjær (tk@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, tilfredstiilende og regelmæssig deltagelse.
Ved aktiv og regelsmæssig deltagelse forstås:
Deltagelse i 70% af kursusgangene og deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurset.

Lever den studerende ikke op til kravet om aktiv deltagelse udgør omprøven herfor en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål på min. 21.600 tegn inkl. mellemrum og max. 43.200 tegn inkl. mellemrum.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Viden om baggrund for og konsekvenser af udvalgte aktuelle problemstillinger og løsningstiltag inden for et særligt problemfelt

 • Indsigt i, forståelse af og refleksion over teorier og metoder, der kan anvendes inden for dette særlige felt

 • Færdigheder:

 • At identificere nye problemstillinger og inddrage den nyeste viden på et udvalgt felt

 • At udvælge, anvende og reflektere over teorier og metoder til analyser i relation til et særligt fokus

 • At anvende, vurdere og reflektere over egen og andres indsamlede data i relation til forsknings- og planlægningsspørgsmål inden for et særligt fokus

 • Kompetencer:

 • Evne til fordybelse i et særligt fokusfelt med dybtgående forståelse af viden, teorier og metoder inden for dette felt

 • Evne til at indgå i forskningsbaseret dialog om nye problemer og løsningsforslag i relation hertil

 • Evne til at bygge bro mellem forskellige fagområder i relation til et særligt fokusfelt

Overordnet indhold

Formålet med valgkurset er at give de studerende mulighed for fordybelse i et teoretisk-metodisk fagligt grundlag af særlig interesse i relation til planlægning. Der introduceres teori og metoder, der benyttes i den nyeste forskning og planlægning på udvalgte områder. Der lægges op til kritiske diskussioner og vurderinger af det teoretisk-metodiske grundlag for regulering og planlægning inden for udvalgte felter. Der inddrages forskningsbaserede erfaringer med metodeanvendelse i tilknytning til forskellige cases, samt lægges op til refleksioner over teori-, metode- og empirivalg. Der fremlægges og diskuteres forslag til metode- og empirivalg i casestudier inden for udvalgte problemfelter.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger med gruppearbejde og øvelser samt diskussion.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 21.600-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40773
Sidst ændret 03/12/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 02-03-2020 14:15 - 02-03-2020 16:00 i uge 10
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 09-03-2020 14:15 - 09-03-2020 16:00 i uge 11
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 16-03-2020 14:15 - 16-03-2020 16:00 i uge 12
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 23-03-2020 14:15 - 23-03-2020 16:00 i uge 13
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 30-03-2020 14:15 - 30-03-2020 16:00 i uge 14
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 20-04-2020 14:15 - 20-04-2020 16:00 i uge 17
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 27-04-2020 14:15 - 27-04-2020 16:00 i uge 18
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 11-05-2020 14:15 - 11-05-2020 16:00 i uge 20
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 18-05-2020 14:15 - 18-05-2020 16:00 i uge 21
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Mandag 25-05-2020 14:15 - 25-05-2020 16:00 i uge 22
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering

Tirsdag 26-05-2020 10:00 - Fredag 05-06-2020 10:00 i uge 22 og uge 23
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering - Eksamen

Fredag 07-08-2020 10:00 - Tirsdag 18-08-2020 10:00 i uge 32 til uge 34
Teksam: K3: Valgkursus: Klimatilpasning og Risikostyring – Planlægning og Involvering - Reeksamen