PDF til print    Find kalender

Eksperimentelt Speciale i Teksam

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Specialeforløbet understøttes af • et specialeopstartsforløb som sigter på at muliggøre dannelse af specialegrupper • et workshop-forløb, som sigter på at fremme sparring og peer feedback mellem specialegrupper, • et problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og en intern evaluering.

Der gennemføres problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og intern evaluering af specialet. Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 10/11. Midtvejsevaluering anbefales afholdt i ugerne:18/19/20 og intern evaluering anbefales afholdt i ugerne: 49/50. Oplæg til problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og intern evaluering afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt for problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og intern evaluering aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er specialegrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

405 + 810 timer heraf: 2 timer til problemformulerings-seminar, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg. 3 timer til midtvejsevaluering med særligt fokus på indsamling af miljø-relaterede data. 2 timer til intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg. 8 timer til workshop forløb, ekstra-curriculær aktivitet. ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse af mundtlig oplæg. Antallet af vejledermøde varierer afhængig af gruppestørrelse og vejleders forberedelse af feedback på skriftligt oplæg. Eksperimentelle projektgrupper kan forvente 10 møder eksklusive problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og intern evaluering. ½ time eksklusive forberedelse til eksamen per studerende. Samlet tid anvendt til eksamen varierer med antallet af studerende i projektgruppen.

Pensum

Der opgives ikke pensum for specialer baseret på selvvalgt problemformulering.

Evaluering- og feedback former

Mundtlig feedback fra vejleder på mundtlige og skriftlige oplæg samt dialog om arbejdsproces og specialets problemstilling, teori og metode, analyse og perspektiver. Kollektiv feedback på oplæg til problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Peer feedback i forbindelse med deltagelse i ekstra-curriculær speciale workshop. Mundtlig feedback i forbindelse med projekteksamen fra egen vejleder og censor.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
45
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder relateret til miljø-, klima-, energi- eller ressourceproblemer

 • viden om international, national og lokal planlægning og regulering i forhold til bæredygtig omstilling

 • viden om specialets bidrag til forskningsbaseret viden og analyser inden for det valgte planlægningsfelt

 • Færdigheder:

 • i at identificere, afgrænse og definere en relevant problemstilling i relation til miljø-, klima-, energi- eller ressourceproblemer

 • i at anvende relevante teorier og/eller begreber ved analyser af problemstillinger indenfor miljø-, klima-, energi- eller ressourceområdet

 • i at designe, analysere, diskutere og kritisk vurdere egne og andres data i relation til specialets problemstilling

 • i at analysere, vurdere og foreslå planlægnings- og reguleringsindsats rettet mod bæredygtig udvikling i forhold til den undersøgte problemstilling.

 • færdigheder i at udvælge og tilpasse videnskabeligt begrundede designs, modeller, metoder til dataindsamling, dokumentanalyse og interviews som grundlag for det eksperimentelle arbejde

 • Kompetencer:

 • i selvstændigt at igangsætte, planlægge og gennemføre empirisk baseret undersøgelse af et afgrænset felt med henblik på at analysere muligheder og barrierer for at realisere miljø- og udviklingsinitiativer

 • i at vurdere betingelser for miljø- og udviklingsorienterede forandringsindsatser samt diskutere og perspektivere specialets resultater i en større videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng

 • kompetencer i at indsamle, analysere og kritisk vurdere eget datagrundlag og reflektere herover i relation til andre eksperimentelle analyser inden for feltet.

Overordnet indhold
Pt. ingen data fra studieordning.
Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform
Pt. ingen data fra studieordning.
Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 223.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 100.800 og maksimum 223.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 110.400 og maksimum 244.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 110.400 og maksimum 244.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. Prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25686
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange: