PDF til print    Find kalender

Kursus: Strategier i Bæredygtig Omstilling (5 ECTS)

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk / English
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Dette semester har vi fokus på bæredygtig omstilling i forskellige sektorer og teorier til at begribe planlægning, omstilling og governance.

Formålet med forelæsningerne er at sætte jer i stand til at analysere og udvikle strategier for bæredygtig udvikling i forskellige planlægningskontekster. I skal forstå planlæggerens rolle i plan- og udviklingsprojekter for bæredygtig omstilling, med vægt på betydningen af viden og dennes produktion og kommunikation i institutioner og netværk. Det vil ske gennem: • introduktion til forskellige teoretiske tilgange • gæsteforelæsninger med efterfølgende diskussion • skrivning af et essay undervejs i forløbet med feedback på kurset

Kursets teoretiske approach har tre dimensioner: • en transitionsteoretisk • en planlægningsteoFretisk • en governanceteoretisk.

Ud over forelæsning fra vejledere vil der komme planlæggere udefra som giver oplæg om praksis og roller i forhold til bæredygtig omstilling. Derefter diskuterer vi vedkommendes handlerum og rolle.

Der arbejdes med en dyberegående opgave gennem kurset der dels skal rettes mod en målgruppe som vi lader holdet træde frem som til eksamen, dels skal reflektere kursets teoretisk-analytiske sider og endelig rumme en strategisk kommunikation.

Foreløbigt program for 5 ECTS:

 1. Bæredygtig omstilling og Planlægning
 2. Transition, governance og planroller i et systemperspektiv
 3. Områdebaseret planlægning i Carlsbergbyen
 4. Lokal fødevareomstilling
 5. Omstillingsplanlægning og cirkulært byggeri

Fortsat program for 10 ECTS: 6. NGO’ernes rolle i bæredygtig omstilling 7. Lokale omstillingsprocesser med kommunen som strategisk aktør 8. Bæredygtig omstilling i turismen 9. Co-Conference 10. Samle op på roller i planlægning og governance for bæredygtig omstilling

Vær opmærksom på at kurset begynder i uge 37. Der er særligt program i uge 41 og uge 47. I uge 41 er der Co-Challenge 10. oktober kl. 12-16 og i uge 47 er der Co-Conference 20. november. Der er ikke kursus i uge 42 og 46.

Kurset består af 5 dobbelt kursusgange. Kurset samlæses med Strategier i bæredygtig omstilling for Kombi TekSam som er på 10 ECTS, 10 dobbelt kursusgange.

Forelæsningsdelen afsluttes med aflevering af et essay, der har form som et policy-dokument. Dette essay er individuelt.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 ECTS svarer det til 135 timers arbejdsindsats, heraf: Forberedelse af forelæsninger: 9 t/kursusgang, deltagelse i forelæsninger: 2 t/kursusgang, og essayskrivning: 24 timer.

Pensum

Se kursets Moodle side for pensum til de enkelte kursusgange.

Evaluering- og feedback former

Kursusforløb evalueres ved spørgeskema.

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser, evt. ekskursion(er). Kurset veksler mellem oplæg, dialog og feedback.
Efter sidste kursusgang udarbejder hver kursusdeltager et essay som har form som et policy dokument. Der gives en kort skriftlig feedback på essayopgaven som har til formål at reflektere over strategier for bæredygtig omstilling.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jesper Holm (jh@ruc.dk)
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om det teoretiske og metodemæssige grundlag for analyser af driv- kræfter og interesser bag bæredygtigheds strategier

 • Om barrierer og muligheder for etablering af udviklingsprojekter på udvalgte områder,

 • Om metoder til at etablere dialog og samarbejde mellem parter involveret i omstillingsprocesser.

 • Færdigheder:

 • Kan designe undersøgelser der sigter på indsamling, behandling, analyse og vurdering af vidensgrundlag for bidrag til omstillingsprocesser.

 • Kan vurdere og foreslå metoder til at opnå dialog og samarbejde med såvel stærke som svage parter i omstillingsprocesser.

 • Kan analysere, vurdere og foreslå strategier for bæredygtige om- stillingsprocesser.

 • Kompetencer:

 • Kan bidrage til bæredygtige omstillingsprocesser gennem videns- indsamling, analyser og udviklingsforslag.,

 • Kan inddrage berørte parter i formulering af problemstillinger, prioritering af løsningsmuligheder og praktisk implementering.

Overordnet indhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i muligheder og betingelser for bæredygtig omstilling. I fokus er eksemplarisk og problemorienteret arbejde med videns- og handlegrundlag for omstillingsindsats i produktions- og forbrugsstruktur, teknologiske systemer, regulering og governance, samt analyse og vurdering af effekter af og betingelser for bæredygtig omstilling,

 • Kurset skal introducere til videnskabeligt grundlag for analyse af omstillingsprocesser.
 • Kurset skal give teoretisk og metodemæssigt grundlag for ind- samling og analyse af empiriske data i tilknytning til omstillingsprocesser.
 • Kurset skal give indsigt i vilkår og muligheder for omstilling inden for udvalgte sektorer, herunder drivkræfter og interesser, strategier, aktører og handlemuligheder i sektoren
 • Kurset skal desuden bidrage til at understøtte etablering af kontakt, samarbejde med og erfaringsdannelse omkring relationer til eksterne partnerskaber i projektforløbet.

Det forudsættes at den studerende kan læse videnskabelige og andre tekster på engelsk.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling godkendt af underviser.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 21.600 og maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25684
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 11-02-2020 08:15 - 11-02-2020 12:00 i uge 07
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 18-02-2020 08:15 - 18-02-2020 12:00 i uge 08
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 25-02-2020 08:15 - 25-02-2020 12:00 i uge 09
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 03-03-2020 08:15 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 10-03-2020 08:15 - 10-03-2020 12:00 i uge 11
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 17-03-2020 08:15 - 17-03-2020 12:00 i uge 12
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 24-03-2020 08:15 - 24-03-2020 12:00 i uge 13
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 31-03-2020 08:15 - 31-03-2020 12:00 i uge 14
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Tirsdag 21-04-2020 08:15 - 21-04-2020 12:00 i uge 17
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Torsdag 30-04-2020 08:15 - 30-04-2020 12:00 i uge 18
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling

Torsdag 14-05-2020 10:00 - 14-05-2020 10:00 i uge 20
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling - Eksamen

Mandag 03-08-2020 10:00 - Torsdag 06-08-2020 10:00 i uge 32
TEKSAM: Strategier i bæredygtig omstilling - Reeksamen