PDF til print    Find kalender

Projekt: I Bæredygtig Omstilling

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Projektarbejdet foregår i grupper. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes selvvalgte problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal hvert medlem af projektgruppen udforme en projektplan. Den individuelle projektplan skal indeholde refleksioner over egen faglig udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet samt evne til at indgå i faglige dialoger. Projektplanen er et redskab til at sikre progression i den samlede uddannelse.

Projektgruppen forventes at tage initiativ til indkaldelse til dialog om projektplanen og drøftelse af mål og perspektiver for det kommende projektarbejde. Videre forventes projektgruppen at tage initiativ til indkaldelse og give et input til strukturering af møder med vejleder f.eks. gennem udarbejdelse af dagsorden eller læsevejledning for skriftlige oplæg.

Projektforløbet

Projektforløbet understøttes dels gennem faglig vejledning og feedback i forhold til dannelse af problemformulering, valg og fravalg af begreber, teorier og metoder, empiri, analyse og perspektivering. Dels dialog og vejledning i koordinering af projektarbejdet og planlægning af projektforløbet. Videre understøttes projektforløbet gennem kollektiv og peer feedback i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering. De to evalueringer bygger på dialog og feedback fra anden projektgruppe og dennes vejleder.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet: • Problemformuleringsseminar • Intern evaluering.

Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 10/11. Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne:18/19/20.

Oplæg til de obligatoriske evalueringer afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er projektgrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

405 timer, heraf: 4 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg samt projektplan. 3 timer til deltagelse i og præsentation af projekter - ekstra-curriculær aktivitet. ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse af mundtlig oplæg. Antallet af vejledermøde varierer afhængig af gruppestørrelse og vejleders forberedelse af feedback på skriftlige oplæg. Projektgrupper med 2 medlemmer kan forvente 3-4 møder, eksklusive problemformuleringsseminar og intern evaluering. Større grupper kan forvente 4-6 møder med vejleder.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projektarbejde baseret på selvvalgt problemformulering.

Evaluering- og feedback former

Dialog og mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og projektgruppens arbejdsproces. Kollektiv feedback på oplæg til problemformuleringsseminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Kollektiv feedback i forbindelse med deltagelse i ekstra-curriculær præsentation af projekter. Mundtlig feedback i forbindelse med projekteksamen fra egen vejleder og intern medbedømmer.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Om plan- og reguleringsbetingelser og muligheder for innovation og bæredygtig omstilling med udgangspunkt i et afgrænset system af lokalområde, teknologiske systemer, produktion, forbrug, sektorer og/eller infrastruktur

  • Om teorigrundlag og metoder til at analysere systemer, omstillings­ processer og inddrage praksisrettet viden

  • Kan analysere og vurdere betingelser og muligheder for miljø- og teknologiomstilling i tilknytning til en organisation, virksomhed, lokalsamfund og/eller andre involverede parter

  • Kan samarbejde med eksterne parter og/eller en forskningsoffentlighed

  • Kan indsamle, vurdere og analysere et vidensgrundlag i relation til en afgrænset problemstilling

  • Kan formidle viden til og indgå i dialog med involverede parter

  • Kan analysere, vurdere og foreslå indsats rettet mod bæredygtig udvikling og omstilling.

  • Kan indgå i dialog med eksterne parter, formidle viden og etablere samarbejdsrelationer, samt reflektere over egen faglige udvikling i relation hertil

Overordnet indhold

Projektarbejde med udgangspunkt i en problemstilling, der relaterer sig til omstillingsprocesser i praksis og indeholde en analyse heraf på grundlag af selvstændig indsamling, bearbejdning og analyse af et relevant vidensgrundlag.

-

-

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling, der relaterer sig til omstillingsprocesser i praksis og indeholde en analyse heraf på grundlag af selvstændig indsamling, bearbejdning og analyse af et relevant vidensgrundlag.

Projektarbejdet kan udføres i samarbejde med en ekstern part, f.eks. en myndighed, organisation, virksomhed eller lignende, eller i samarbejde med et forsknings- eller udredningsprojekt med relation til uddannelsen.

Projektgruppen modtager individuel vejledning i forhold til det skriftlige og koordinering samt planlægning af gruppearbejdet, samt kollektiv vejledning i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering af projektarbejdet.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Projektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling, der relaterer sig til omstillingsprocesser i praksis og indeholde en analyse heraf på grundlag af selvstændig indsamling, bearbejdning og analyse af et relevant vidensgrundlag.
Projektet skal inddrage diskussioner af regulering, planlægningsvilkår og planlægningstiltag på grundlag af såvel videnskabelig viden som praktiske erfaringer. Projektet skal indeholde refleksioner over muligheder for at inddrage involverede parter i planlægning og gennemførelse af omstillingsprocesser. Projektrapporten skal dokumentere erfaring med dialog og samarbejde med og formidling af viden til eksterne parter.

Projektarbejdet kan bestå i et review over videnskabelig litteratur i tilknytning til et afgrænset emne, suppleret med en formidlingsindsats overfor en målgruppe af samfundsaktører i tilknytning til emnet. Rapporten kan udformes
1) som en almindelig projektrapport
2) som et review over videnskabelig litteratur i tilknytning til et afgrænset emne og et refleksionsdokument, der skal indeholde en beskrivelse af en formidlingsindsats overfor en målgruppe af samfundsaktører med tilknytning til emnet samt refleksioner over såvel reviewet som formidlingsindsatsen i relation til projektarbejdets læringsmål
3) som en kombination af a) et partnerskabsprodukt og b) et refleksionsdokument. Ved partnerskabsdokument forstås et dokument, som er udarbejdet i dialog med en ekstern partner i form af et for partneren relevant produkt, som f.eks. en energiplan, en miljøkommunikation, et design eller beskrivelse af et produkt eller projekt eller lignende. Ved refleksionsdokument forstås et dokument, der er henvendt til studiestedet, og som skal reflektere over partnerskabsdokumentet og dets relevans for partneren og reflektere over sammenhæng mellem partnerskabsdokumentet og den miljø- og planlægningsfaglige viden på området i relation til projektarbejdets læringsmål.

Gennem projektplaner, problemformuleringsseminar og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger. Projektplanerne skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 7 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten (inkl. evt. refleksionsdokument, der må have et maksimalt omfang på 48.000 tegn inkl. mellemrum) er:
For 2 studerende minimum 86.400 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 96.000 og maksimum 132.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 96.000 og maksimum 148.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 96.000 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 96.000 og maksimum 172.800 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26979
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-02-2020 09:00 - 03-02-2020 15:30 i uge 06
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektdannelse

Tirsdag 04-02-2020 09:00 - 04-02-2020 16:00 i uge 06
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektdannelse

Onsdag 05-02-2020 08:15 - 05-02-2020 16:00 i uge 06
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektdannelse

Torsdag 06-02-2020 08:15 - 06-02-2020 18:00 i uge 06
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektdannelse

Fredag 07-02-2020 08:15 - 07-02-2020 12:30 i uge 06
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektdannelse

Mandag 10-02-2020 17:00 - 10-02-2020 17:00 i uge 07
Projekt i bæredygtig omstilling - Projekttilmelding / indmelding af vejlederønsker

Mandag 02-03-2020 08:15 - Fredag 13-03-2020 18:00 i uge 10 og uge 11
Projekt i bæredygtig omstilling - Problemformuleringsseminar

Mandag 27-04-2020 08:15 - Fredag 15-05-2020 18:00 i uge 18 til uge 20
Projekt i bæredygtig omstilling - Intern Evaluering

Onsdag 10-06-2020 10:00 - 10-06-2020 10:00 i uge 24
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektaflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 18:00 i uge 25 til uge 27
Mundtlig eksamensperiode