PDF til print    Find kalender

Kursus: Vidensgrundlag for Regulering af Miljø-, Energi- og Klimaomstilling, (1-fags og kombi)

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Vi koncentrerer os om landbrugs- og transportsektoren. De er meget forskellige, arbejder ud fra forskellige planlægningsrationaler, og bruger meget forskellige planlægningsværktøjer. I forhold til klimaet er de to sektorer også 'konkurrenter'. Danmark skal reducere emissionen af drivhusgasser fra de ikke-kvote belagte sektorer med 39 % i 2030 ift. 2005. Det fremgår af den nye Forordning (EU) 2018/842, som er endeligt vedtaget og trådte i kraft den 9. juli 2018. Det vil kræve en stor indsats indenfor jordbrugserhvervet og transportsektoren i Danmark at leve op til de krav og det vil nødvendiggøre at man bestemmer, hvor meget transport- og hvor meget landbrugssektoren skal reducere emissionerne hver i sær.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er på 5 ECTS svarende til 135 timers arbejdsindsats for hver studerende. En omtrentlig fordeling er - forberedelse af forelæsninger: 6 t/kursusgang - deltagelse i forelæsninger: 2 t/kursusgang - Hjemmeopgaver: 55 timer. Undervisningen beror på stor grad af deltagerinvolvering og aktivitet, som kræver omfattende forberedelse for at opnå de ønskede læringsmål.

Pensum

Kursuslitteraturen er tilknyttet hver enkelt kursusgang og planlagt efter den anførte forventede arbejdsindsats. Læsevejledning og adgang til det skriftlige materiale vil blive gjort tilgængelig på moodle

Evaluering- og feedback former

Kurset benytter forskellige former for evaluering og feedback ifm hjemmeopgaver: i) deltager feedback på hinandens opgaver for at understøtte kooperativ læring, ii) oplæg af underviser af primære resultater fra opgave og plenum diskussioner, og iii) underviser feedback på de individuelle opgaver. Endvidere afholdes en afsluttende mundtlig evaluering af hele kurset. Alle studerende forventes derudover at udfylde en elektronisk individuel evaluering.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Henrik Hauggaard-Nielsen (hnie@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse:

Ved aktiv og regelmæssig deltagelse forstås:
Deltagelse i 70% af kursusgangene samt deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurset.

Lever den studerende ikke op til fremmødekravet udgør omprøven herfor en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål med et omfangpå minimum 21.600 antal tegn og maksimalt 43.200 antal tegn inkl. mellemrum.Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om vidensgrundlag bag reguleringsindsatsen på udvalgte områder.

 • Om modeller, der bliver brugt til beslutningsstøtte inde for disse områder.

 • Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at analysere, vurdere og foreslå vidensindsamling, som grundlag for regulering på udvalgte områder.

 • Færdigheder:

 • Kan udvælge og anvende og reflektere over metoder, modeller og datagrundlag, der kan anvendes som grundlag for regulering.

 • Kan identificere videninstitutioner, involverede parter og relevante samfundsaktører omkring konkrete reguleringsområder.

 • Kompetencer:

 • Kan inddrage relevante vidensgrundlag og samfundsinstitutioner omkring regulering af udvalgte problemområder.

 • Kan forstå samspil mellem viden, politiske institutioner og magt.

Overordnet indhold

Kurset skal give deltagerne viden om og erfaring med hvordan forskellige planlægningsværktøjer bliver anvendt i teknisk forstand og i den politiske proces.

Kurset sætter fokus på de sektorer der ligger uden for EU's kvoteregulering (non-ETS), ofte beskrevet af de tre b’er: bønder, biler og boliger. Landbrugs-, transport- og boligsektoren arbejder ud fra forskellige planlægningsrationaler, og bruger meget forskellige planlægningsværktøjer.

Kurset har tre dimensioner

 • Planlægningsværktøjer. Vidensgrundlaget for regulering formidles i høj grad via modeller for tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af beslutninger. Kurset introducerer til forskellige modeller
 • Den klimaorienterede regulering inden for energi-, landbrugs- og transportministeriet, herunder hvordan disse områder koordineres
 • Samspillet mellem vidensgrundlag og politik – gennem et rollespil illustreres samspillet mellem viden, embedsværk og politik
Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger og øvelser, studenteroplæg mm.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41080 / U26800
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 16-03-2020 08:15 - 16-03-2020 10:00 i uge 12
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Onsdag 18-03-2020 10:15 - 18-03-2020 12:00 i uge 12
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Mandag 23-03-2020 08:15 - 23-03-2020 10:00 i uge 13
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Onsdag 25-03-2020 10:15 - 25-03-2020 12:00 i uge 13
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Mandag 30-03-2020 08:15 - 30-03-2020 10:00 i uge 14
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Onsdag 01-04-2020 10:15 - 01-04-2020 12:00 i uge 14
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Onsdag 15-04-2020 10:15 - 15-04-2020 12:00 i uge 16
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Torsdag 16-04-2020 08:15 - 16-04-2020 10:00 i uge 16
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Mandag 20-04-2020 08:15 - 20-04-2020 10:00 i uge 17
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Onsdag 22-04-2020 10:15 - 22-04-2020 12:00 i uge 17
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling

Onsdag 06-05-2020 10:00 - 06-05-2020 10:00 i uge 19
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling - Aflevering

Fredag 12-06-2020 10:00 - 12-06-2020 10:00 i uge 24
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling - Forudsætningskrav for reeksamen

Mandag 15-06-2020 10:00 - 15-06-2020 10:00 i uge 25
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi og klimaomstilling - Reeksamen aflevering