PDF til print    Find kalender

Projekt: I Regulering

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Projektarbejdet foregår i grupper. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes selvvalgte problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal hvert medlem af projektgruppen udforme en projektplan. Den individuelle projektplan skal indeholde refleksioner over egen faglig udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet samt evne til at indgå i faglige dialoger. Projektplanen er et redskab til at sikre progression i den samlede uddannelse.

Projektgruppen forventes at tage initiativ til indkaldelse til dialog om projektplanen og drøftelse af mål og perspektiver for det kommende projektarbejde. Videre forventes projektgruppen at tage initiativ til indkaldelse og give et input til strukturering af møder med vejleder f.eks. gennem udarbejdelse af dagsorden eller læsevejledning for skriftlige oplæg.

Projektforløbet

Projektforløbet understøttes dels gennem faglig vejledning og feedback i forhold til dannelse af problemformulering, valg og fravalg af begreber, teorier og metoder, empiri, analyse og perspektivering. Dels dialog og vejledning i koordinering af projektarbejdet og planlægning af projektforløbet. Videre understøttes projektforløbet gennem kollektiv og peer feedback i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering. De to evalueringer bygger på dialog og feedback fra anden projektgruppe og dennes vejleder.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet: • Problemformuleringsseminar • Intern evaluering.

Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 10/11. Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne:18/19/20.

Oplæg til de obligatoriske evalueringer afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er projektgrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

405 timer, heraf:

4 timer til problemformulerings-seminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg samt projektplan.

3 timer til deltagelse i og præsentation af projekter - ekstra-curriculær aktivitet.

½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse af mundtlig oplæg.

Antallet af vejledermøde varierer afhængig af gruppestørrelse og vejleders forberedelse af feedback på skriftlige oplæg. Projektgrupper med 2-6 medlemmer kan forvente 5 møder, eksklusive problemformulerings-seminar og intern evaluering.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projektarbejde baseret på selvvalgt problemformulering.

Evaluering- og feedback former

Dialog og mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og projektgruppens arbejdsproces. Kollektiv feedback på oplæg til problemformuleringsseminar og intern evaluering fra anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Kollektiv feedback i forbindelse med deltagelse i ekstra-curriculær præsentation af projekter. Mundtlig feedback i forbindelse med projekteksamen fra egen vejleder og intern medbedømmer.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og i den interne evalulering.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum , som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden:

  • Virkemidler, videns grundlag, organisering og implementering af regulering med relevans for miljø, klima, energi, og ressourcer.

  • Teori og metoder til at studere politikudvikling, reguleringsformer og effekter af regulering i krydsningsfeltet mellem miljø og samfund.

  • Færdigheder:

  • At formulere og analysere en problemstilling i relation til regulering af teknologisystemer, produktion, lokalområder eller sektorer i relation til miljø-, klima-, energi- og/eller ressourceproblemer.,

  • At indsamle, analysere og vurdere viden om forudsætninger for og konsekvenser af regulering på et afgrænset område.,

  • At analysere og vurdere barrierer og muligheder for planlægning og implementering af regulering på et afgrænset område.

  • Kompetencer:

  • At analysere lovgrundlag og politiske processer i relation til planlægning og udvikling på et afgrænset område, at vurdere og foreslå reguleringsformer og planlægningstiltag i relation til regulering, der vil kunne bidrage til at løse eller forebygge miljøproblemer.,

  • Tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i faglige diskussioner samt evaluere procesforløb i projektarbejde.

Overordnet indhold

Projektet skal indeholde en selvstændig afgrænset analyse af en pro- blemstilling omkring regulering med betydning for miljø, klima, energi og/eller ressourceproblemstillinger.
Projektet skal indeholde design og gennemførsel af en selvstændig indsamling, analyse og vurdering af et vidensgrundlag der kan belyse denne problemstilling. Der skal udvælges, anvendes og reflekteres over et teoretisk/metodisk grundlag og et empirisk felt for de konkrete analyser. Projektet skal på et afgrænset område opnå indsigt i vidensgrundlag, virkemåde, implementeringsvilkår og effekter af reguleringsindsats, gennemføre en analyse af effekter af eller betingelser og muligheder for regulering samt diskutere muligheder for at iværksætte indsats der kan forebygge/afhjælpe miljø- og bæredygtighedsproblemer.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektgruppen modtager individuel vejledning i forhold til det skriftlige og koordinering samt planlægning af gruppearbejdet, samt kollektiv vejledning i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering af projektarbejdet.
Gennem projektplan, problemformuleringsseminar og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger. Projektplanerne vedlægges som bilag til rapporten.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 86.400 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 96.000 og maksimum 132.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 96.000 og maksimum 148.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 96.000 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 96.000 og maksimum 172.800 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41087 / U26798
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-02-2020 09:00 - 03-02-2020 15:30 i uge 06
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Projektdannelse

Tirsdag 04-02-2020 09:00 - 04-02-2020 16:00 i uge 06
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Projektdannelse

Onsdag 05-02-2020 10:00 - Fredag 07-02-2020 12:30 i uge 06
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Projektdannelse

Mandag 10-02-2020 17:00 - 10-02-2020 17:00 i uge 07
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Projekttilmelding / indmelding af vejlederønsker

Mandag 02-03-2020 08:15 - Fredag 13-03-2020 18:00 i uge 10 og uge 11
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Problemformuleringsseminar

Mandag 27-04-2020 08:15 - Fredag 15-05-2020 18:00 i uge 18 til uge 20
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Intern Evaluering

Onsdag 10-06-2020 10:00 - 10-06-2020 10:00 i uge 24
Teksam - Miljøplanlægning: Projekt i regulering - Projektaflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 18:00 i uge 25 til uge 27
Mundtlig eksamensperiode