PDF til print    Find kalender

Kursus: Innovationsledelse

Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Uddybende beskrivelse vil blive tilgængelig på Moodle

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursus: 40 Forberedelse af øvelser og præsentationer: 30 Forberedelse (læsning): 140 Eksamen: 60 Total: 270

Pensum

Gøres tilgængelig i Moodle

Evaluering- og feedback former

Midtvejsevaluering. Skriftlig slut-evaluering.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Flemming Sørensen (flemmiso@ruc.dk)
Lars Fuglsang (fuglsang@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Om innovation og entreprenørskab som forskningsfelt

Om hvordan innovation involverer forskellige interne og eksterne aktører, herunder medarbejdere, brugere og andre virksomheder

 • Om proceskarakteristika og systemiske karakteristika ved innovation

 • Om hvordan innovationsprocesser ledes, styres og institutionaliseres i en virksomheds og samfundskontekst.

 • Om ligheder og forskelle på innovation i fremstillings- og servicevirksomheder og i private og offentlige organisationer.

 • Færdigheder:

  I at gennemføre innovationsforløb involverende såvel interne som eksterne aktører, herunder brugere samt andre virksomheder og organisationer

 • I at vurdere, hvordan forskellige aktører og ressourcer kan organiseres og udnyttes i innovationsprocesser

 • I at udføre analyser af innovationsforløb og forskellige former for innovationssamarbejder

 • I at formulere velbegrundede problemorienterede overvejelser i relation til virksomheders innovationsarbejde i en samfundskontekst.

 • Kompetencer:

  Til at kunne lede innovationsprocesser i virksomheder

 • Til at udvælge og anvende værktøjer i innovationsprocesser i en virksomhed med baggrund i innovationsteorier

 • Til at opstille modeller for og organisere samarbejder i forbindelse med innovation i og mellem virksomheder samt med brugere og andre relevante aktører

 • Til at drage nytte af interne og eksterne aktører og ressourcer i innovationsprocesser.

Overordnet indhold

Kurset skal arbejde med teorier om innovationsprocesser, der foregår i og mellem virksomheder og organisationer og i samarbejde med andre aktører, herunder brugere, og som diskuterer, hvordan innovation spiller sammen med værdiskabelse i virksomheden. Der skal ligeledes sættes fokus på, hvilken rolle ledelse spiller for at fremme og tilrettelægge innovation og entreprenørskab i virksomheder.

Kurset skal også arbejde med viden om, hvordan innovation tilrettelægges og udføres i en samfundskontekst, og hvordan det omkringliggende samfund spiller ind på innovation i virksomheden og på entreprenørskab. Betydningen af de institutionelle rammer og samfundsomgivelserne for innovation skal analyseres som baggrund for at forstå virksomhedens værdiskabelse.

Endvidere introduceres til redskaber der kan anvendes i innovationsaktiviteter. Disse danner sammen med de introducerede teorier om innovation baggrund for, at de studerende under kurset skal tilrettelægge, gennemføre og analysere en innovationsproces, der involverer såvel interne som eksterne aktører.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der gennemføres et antal seminargange af 2-4 timer. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, mindre øvelser og workshops. Disse danner samlet set et sammenhængende procesorienteret forløb, hvori de studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre dele af en innovationsproces.

Forelæsningerne og de mindre øvelser vil have som formål at diskutere innovationsteori og praksis samt at lægge op til aktiviteterne i workshopsene.

I workshopsene vil de studerende arbejde i en innovationsproces, der er relateret til udviklingen af et produkt eller en service som de studerende selv skal identificere. Workshopsene kan for eksempel inkludere aktiviteter relateret til idegenereringsmetoder, brugerinvolveringsmetoder, business model innovation, netværksopbygning, innovationspitch, m.m.

På baggrund af kursets litteratur, forelæsningerne og workshopsene skal de studerende i deres eksamensopgave beskrive, analysere og reflektere over deres innovationsproces. Det anses derfor som en forudsætning for at kunne skrive eksamensopgaven, at de studerende deltager aktivt i de forskellige workshops.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i bunden opgave udarbejdet af en gruppe.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog
Grupperne kan bestå af 3 til 6 studerende.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
3 studerende mindst 16.800 og højst 24.000 tegn inkl. mellemrum.
4 studerende mindst 16.800 og højst 24.000 tegn inkl. mellemrum. 5 studerende mindst 16.800 og højst 24.000 tegn inkl. mellemrum.
6 studerende mindst 16.800 og højst 24.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.
Eksaminationstiden inkl. votering: 15 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den mundtlig prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41285
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 12-02-2020 08:15 - 12-02-2020 12:00 i uge 07
Innovationsledelse - Kursusgang 1: Introduktion

Onsdag 19-02-2020 08:15 - 19-02-2020 12:00 i uge 08
Innovationsledelse - Kursusgang 2: Kreativitet og idégenerering

Onsdag 26-02-2020 08:15 - 26-02-2020 12:00 i uge 09
Innovationsledelse - Kursusgang 3: Innovationprocesser og organisering af innovation

Onsdag 04-03-2020 08:15 - 04-03-2020 12:00 i uge 10
Innovationsledelse - Kursusgang 4: Business model innovation

Onsdag 11-03-2020 08:15 - 11-03-2020 12:00 i uge 11
Innovationsledelse - Kursusgang 5: Prototyper, service blueprints, scripting m.m.

Onsdag 18-03-2020 08:15 - 18-03-2020 12:00 i uge 12
Innovationsledelse - Kursusgang 6: Brugerinvolvering

Onsdag 25-03-2020 08:15 - 25-03-2020 12:00 i uge 13
Innovationsledelse - Kursusgang 7: Perspektiver på CSR og innovation

Onsdag 01-04-2020 08:15 - 01-04-2020 12:00 i uge 14
Innovationsledelse - Kursusgang 8: Den innovative organisation og dens omgivelser

Onsdag 15-04-2020 08:15 - 15-04-2020 12:00 i uge 16
Innovationsledelse - Kursusgang 9: Profiting from innovation, funding og pitching

Onsdag 22-04-2020 08:15 - 22-04-2020 12:00 i uge 17
Innovationsledelse - Kursusgang 10: Pitch

Mandag 27-04-2020 10:00 - 27-04-2020 10:00 i uge 18
Eksamensaflevering: Innovationsledelse

Tirsdag 02-06-2020 08:00 - Torsdag 04-06-2020 16:00 i uge 23
Eksamen: Innovationsledelse

Onsdag 10-06-2020 08:00 - Fredag 12-06-2020 16:00 i uge 24
Eksamen: Innovationsledelse

Mandag 10-08-2020 10:00 - 10-08-2020 10:00 i uge 33
Re-eksamensaflevering: Innovationsledelse

Mandag 24-08-2020 09:00 - Tirsdag 25-08-2020 17:00 i uge 35
Re-eksamen: Innovationsledelse