PDF til print    Find kalender

Speciale i Virksomhedsledelse

Uddannelse
Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer.

Vi stiller et team af forskere til rådighed for at hjælpe studerende, som gerne vil arbejde med kvantitative data i deres projekter. Hvis du og din gruppe mener det kunne være interessant at belyse en problemstilling med kvantitative analyser, og har lyst til at dygtiggøre jer inden for dette felt, men har brug for støtte i processen så er dette noget for jer.

I får hjælp til at identificere relevante data-kilder for jeres emne ved en workshop af, hvor vi præsenterer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt inden for forskellige områder. Derefter får i mulighed for at booke tid hos en forsker, som kan støtte jer i processen omkring klargøring af data, analyser og tolkning. Mere information om dato og lokale følger snarest.

Dette fungerer således, at i kontakter carinasb@ruc.dk og fortæller hvad i arbejder med og så vil i blive henvist videre til en af følgende forskere, som indgår i vejledningsteamet: Anders Ejrnæs, Camilla Jensen, Carina Bischoff, Johannes Kaberian Dreyer, Jonas Krogh Madsen, Lena Brogaard, Ole Helby, Olivier rubin, Troels Schultz Larsen, Snorre Sylvester Frid-Nielsen og Thorkil Casse.

Studieleder/faglig koordinator
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
ECTS
30
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt

 • Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.

 • Færdigheder:
  Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling

 • Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger

 • Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag

 • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder

 • Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation

 • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

 • Kompetencer:

  Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering

Overordnet indhold

Specialet skrives inden for uddannelsens fagområde som omfatter virksomhedens udvikling, organisation, ledelse, innovation, ressourcer og værdiskabelse samt omverden.

Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform

Specialet skrives på uddannelsens undervisnings- og eksamenssprog. Studielederen skal godkende opgaveformuleringen for specialet.

Den studerende skal vedlægge en studieforløbsbeskrivelse, som omfatter en forklaring af den studerendes udvikling og indsigt, baseret på hvorledes projektarbejdet er gennemført igennem hele eller dele af uddannelsen.

De studerende på herværende studieordning kan skrive specialet sammen med studerende, der skriver speciale på Virksomhedsstudier.

Prøveform
Specialet bedømmes gennem specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.

Ved prøven tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 122.400 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning på 5 procent.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40691
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 04-02-2020 09:30 - 04-02-2020 12:00 i uge 06
1. Seminar / Kursusgang

Tirsdag 18-02-2020 09:30 - 18-02-2020 12:00 i uge 08
2. Seminar / Kursusgang

Tirsdag 03-03-2020 09:30 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
3. Seminar / Kursusgang

Tirsdag 17-03-2020 09:30 - 17-03-2020 12:00 i uge 12
4. Seminar / Kursusgang

Mandag 20-04-2020 09:30 - 20-04-2020 12:00 i uge 17
5. Seminar / Kursusgang

Torsdag 07-05-2020 09:30 - 07-05-2020 12:00 i uge 19
6. Seminar / Kursusgang