PDF til print    Find kalender

Kursus: Studier af Virksomheder og Ledelsesprocesser

Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Gennem kurset vil den studerende opnå kritisk indsigt i såvel klassiske som nyere teorier om virksomhedsledelse og virksomhedsstudier.

Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere virksomheder og ledelsesprocesser med særligt henblik på nyere organisations- og ledelsesformer.

Kurset omfatter overblik og specialisering inden for metodiske og teoretiske tilgange til studier af virksomheder og ledelsesprocesser. Kurset følger de aktuelle udviklingstendenser inden for området og integrerer dem med forståelse for at analysere komplekse problemstillinger i og omkring virksomheder og ledelse. Det gennemføres både som holdundervisning, gruppearbejde, og sættes i relation til det sideløbende projektarbejde.

Pensum

Grundbøger:

 • Carroll, B. J. Ford & S. Taylor: Leadership. Contemporary critical perspectives. 2nd ed., Sage 2019.

 • Hernes, Tor: A process theory of organization, Oxford University Press 2014. Bogen er også udkommet på dansk i 2017: En procesteori om organisation. Bemærk at sidetallet ikke korresponderer.

 • Weick, Karl E.: Sensemaking in organizations, Sage 1995.

Udover grundbøgerne læser vi en række centrale artikler. Pensum til de enkelte kursusgange er angivet på Moodle, hvor der også er direkte links til de artikler der skal hentes i bibliotekets databaser.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Søren Sommer Jagd (jagd@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Viden om ledelsesteoriens definitioner af ledelse og perspektiver på ledelse

 • Viden om udvalgte nyere ledelsesteorier, der søger at svare på de aktuelle ledelsesproblemstillinger

 • Viden om nyere analytiske perspektiver på virksomheder og ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer til omverdenen

 • Viden om videnskabelige analyser af virksomheders organisatoriske og ledelsesprocesser og problemstillinger

 • Viden om centrale analysestrategier og -metoder for analyse af virksomheder og ledelses processer.

 • Færdigheder:

  I at tilegne sig klassisk og nyere litteratur om ledelses- og organiseringsprocesser

 • I at identificere og beskrive ledelsesproblemer og ledelsesprocesser med brug af ledelsesteoriens begreber

 • I at kombinere videnskabelige analyser af virksomheder med praktiske problemstillinger i virksomhederne

 • I kritisk at vurdere forslag til analysedesign i forhold til virksomheders komplekse situationer

 • Kompetencer:

  I at analysere virksomheder i forhold til problemstillinger, som oparbejdes igennem virksomhedsforståelsen.

 • I at identificere problemstillinger i relation til ledelse og anvende af fagets begreber, teorier og perspektiver. Arbejdet skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende kompetencer

 • I at omsætte egne observationer i en relevant analyse og vurdering af ledelse

 • I at kunne begrunde valg af teorier, sammenligne teoriers og perspektivers udsagnskraft og forstå de forskellige situationers særpræg.

Overordnet indhold

Gennem kurset vil den studerende opnå kritisk indsigt i såvel klassiske som nyere teorier om virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere virksomheder og ledelsesprocesser med særligt henblik på nyere organisations- og ledelsesformer. Kurset omfatter overblik og specialisering inden for metodiske og teoretiske tilgange til studier af virksomheder og ledelsesprocesser. Kurset følger de aktuelle udviklingstendenser inden for området og integrerer dem med forståelse for at analysere komplekse problemstillinger i og omkring virksomheder og ledelse. Det gennemføres både som holdundervisning, gruppearbejde, og sættes i relation til det sideløbende projektarbejde.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der afholdes et antal kursusgange med forelæsninger á 2-4 timers varighed. Det forventes, at den studerende deltager i gruppearbejdet med udarbejdelse af synopsis og øvelsesfremlægning af planche, herunder rapporteres eventuelle virksomhedskontakter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis (det skriftlige produkt) samt en planche (størrelse: to A2-sider eller tilsvarende) udarbejdet af en gruppe.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt må maksimalt have et omfang på 21.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering: 15 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41202
Sidst ændret 20/12/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 13-02-2020 08:15 - 13-02-2020 12:00 i uge 07
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 20-02-2020 08:15 - 20-02-2020 12:00 i uge 08
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 27-02-2020 08:15 - 27-02-2020 12:00 i uge 09
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 05-03-2020 08:15 - 05-03-2020 12:00 i uge 10
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 12-03-2020 08:15 - 12-03-2020 12:00 i uge 11
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 19-03-2020 08:15 - 19-03-2020 12:00 i uge 12
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 26-03-2020 08:15 - 26-03-2020 12:00 i uge 13
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 02-04-2020 08:15 - 02-04-2020 12:00 i uge 14
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 16-04-2020 08:15 - 16-04-2020 12:00 i uge 16
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Torsdag 23-04-2020 08:15 - 23-04-2020 12:00 i uge 17
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Fredag 24-04-2020 10:00 - 24-04-2020 10:00 i uge 17
Studier af Virksomheder og Ledelsesprocesser: Eksamensaflevering

Tirsdag 02-06-2020 08:00 - Torsdag 04-06-2020 16:00 i uge 23
Studier af Virksomheder og Ledelsesprocesser: Mundtlig eksamen

Onsdag 10-06-2020 08:00 - Fredag 12-06-2020 16:00 i uge 24
Studier af Virksomheder og Ledelsesprocesser: Mundtlig eksamen

Mandag 10-08-2020 10:00 - 10-08-2020 10:00 i uge 33
Studier af Virksomheder og Ledelsesprocesser: Re-eksamensaflevering

Onsdag 26-08-2020 09:00 - Fredag 28-08-2020 17:00 i uge 35
Studier af Virksomheder og Ledelsesprocesser: Mundtlig re-eksamen