PDF til print    Find kalender

Kursus: Videregående Organisationsteori

Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset i videregående organisationsteori bygger videre på de indsigter, der blev opnået på basis-kurset i organisationsteori. Det adskiller sig imidlertid fra og er mere avanceret end dette kursus idet kurset dels fokuserer på klassiske temaer set i lyset af nyere teorier og aktuelle diskussioner indenfor organisationsfagets tema-områder (organisation-omverden, struktur, kultur etc.) dels træner de studerende i at læse originaltekster –herunder artikler -indenfor det organisationsfaglige forskningsområde. Dette med henblik på at forberede de studerende til analyse, problemidentifikation og intervention i forhold til organisations-relaterede problemsituationer i forbindelse med egne projekter og egen fremtidige praksis som medarbejder i en organisation. For at illustrere de organisationsfaglige tema-områders relevans i forhold til konkrete problemløsningssituationer i organisationer, vil der for hvert tema-område i så vidt omfang som muligt blive koblet til udvalgte typer af forandringssituationer, hvor tema-områdets teorier har relevans for en medarbejder eller leder i en organisation.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset svarer til 5 ECTS hhv. 135 studenter-arbejds-timer fordelt på følgende aktiviteter:

Holdundervisning: 20 timer

Andet (øvelser m.m.): 5 timer

Forberedelse: 62 timer

Eksamen: 48 timer

Timer i alt 135 timer

Pensum

Der anvendes ikke en gennemgående lærebog på kurset men forskningsartikler og udvalgte tekster fra bøger. Disse vil være tilgængelig på kursets interne hjemmeside på Moodle, som studerende vil blive inviteret til, når de tilmelder sig kurset.

Evaluering- og feedback former

Via diskussion og gennemgang af øvelser samt dialog om og nærmere forklaring af forelæsnings-og/eller pensumrelaterede spørgsmål fra de studerende. Efter eksamen afsætter den kursusansvarlige kontortid til studerende, der ønsker en uddybende forklaring på den til dem tildelte karakter. For at sikre det læringsmæssige udbytte af samtalen imellem den studerende og kursusansvarlige, er det en forudsætning for afholdelse af mødet, at den studerende udarbejder og fremsender en kort skriftlig vurdering af egen besvarelse og karakter i forhold til det af den kursus-ansvarlige stillede eksamensspørgsmål, kursets mål og de i forbindelse med bedømmelsen anvendte evalueringskriterier til den kursusansvarlige inden mødet. De for kurset opstillede mål og anvendte bedømmelseskriterier fremgår dels af beskrivelsen af kurset på kursus.ruc.dk dels af detailbeskrivelsen af kurset på Moodle.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
John Damm Scheuer (jods@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Om avancerede teorier om organisationer og organisering

 • Om nyere bidrag inden for organisationsteori og -sociologi

 • Om organisationsteoriens bidrag til problemorienteret analyse af komplekse problemstillinger i virksomheder og organisationer

 • Færdigheder:

  I at analysere organisationers komplekse spørgsmål i relation til relevante nyere teorier herom.

 • I at gennemføre diskussioner, der bygger på indsigt i både en konkret beskrivelse af organisationen og et videnskabeligt perspektiv, med tilhørende analysestrategier.

 • I at forholde sig meningsfuldt til kaotiske situationer ved at udpege handlerelevante aspekter i dem

 • Kompetencer:

  Til at diskutere og udvikle analysedesigns, hvortil organisationsteorien bidrager

 • Til at reflektere over virksomhedens organisatoriske situation ved hjælp af teoretiske begreber

 • Til at formulere velbegrundede, problemorienterede overvejelser i relation til det organisationsteoretiske teorifelt.

Overordnet indhold

Kurset skal arbejde med de nyere teorier om organisationer og organisering og vise, hvilken nytte, der kan skabes ved at anvende de pågældende perspektiver i forbindelse med emneindkredsning og problemfelt. Videregående organisationsteori skal tilføre forståelse for hvordan organisatoriske perspektiver også definerer valg af analyse-strategier

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der holdes et antal forelæsninger af 2-4 timers varighed, og der gennemføres desuden et antal øvelser. Til øvelserne forbereder de studerende analyser, der eventuelt kan relatere sig til deres fælles kombinationsfaglighed, ved at de søger at indtænke konkrete eksempler fra undervisningen anskuet ud fra et organisationsteoretisk perspektiv. Mindst én af øvelserne skal indeholde en analyse af flertydige og modsætningsfyldte situationer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40017
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 10-02-2020 12:15 - 10-02-2020 14:00 i uge 07
Videregående organisationsteori

Mandag 24-02-2020 12:15 - 24-02-2020 14:00 i uge 09
Videregående organisationsteori

Mandag 02-03-2020 12:15 - 02-03-2020 14:00 i uge 10
Videregående organisationsteori

Mandag 09-03-2020 12:15 - 09-03-2020 14:00 i uge 11
Videregående organisationsteori

Mandag 16-03-2020 12:15 - 16-03-2020 14:00 i uge 12
Videregående organisationsteori

Mandag 23-03-2020 12:15 - 23-03-2020 14:00 i uge 13
Videregående organisationsteori

Mandag 30-03-2020 12:15 - 30-03-2020 14:00 i uge 14
Videregående organisationsteori

Mandag 20-04-2020 12:15 - 20-04-2020 14:00 i uge 17
Videregående organisationsteori

Fredag 24-04-2020 12:15 - 24-04-2020 14:00 i uge 17
Videregående organisationsteori

Mandag 27-04-2020 12:15 - 27-04-2020 14:00 i uge 18
Videregående organisationsteori

Tirsdag 28-04-2020 10:00 - Torsdag 30-04-2020 10:00 i uge 18
Eksamen: Videregående Organisationsteori

Torsdag 13-08-2020 10:00 - Lørdag 15-08-2020 10:00 i uge 33
Re-eksamen: Videregående Organisationsteori