PDF til print    Find kalender

Kursus: Design og Designprocesser

Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

40 timer: Eksamensopgave

11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Evaluering- og feedback former

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles efterfølgende af studieleder og studienævn. Dette gennemføres i foråret 2019.

Endvidere kan underviser vælge at uformelt evaluere kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Susana Tosca (stosca@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om designteorier og – -processer, med særligt henblik på digitale medier, herunder viden om væsentlige brugercentrerede designprincipper og brugerinddragelse i designprocesser.

  • Viden om teori og metode i relation til user experience, herunder usability/brugervenlighed.

  • Færdigheder i at kunne udvikle digitale kommunikationsprodukter fra idé til prototype, i en systematisk og velstruktureret iterativ proces.

  • Færdigheder i at kunne anvende brugercentrede designmetoder i forbindelse med dataindsamling, sketching, prototyping, implementering og evaluering af design.

  • Færdigheder i at kunne argumentere for hvordan udførte designløsninger hænger sammen med designprincipper og –teorier, samt kunne reflektere kritisk over egen designproces, herunder hvordan definerede kommunikative mål og målgrupper kan nås via et givent design.

  • Færdigheder i at kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring design og designprocesser.

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for grundlæggende teorier og metoder der knytter sig til design og designprocesser.

Overordnet indhold

Kurset introducerer de studerende til teori, principper og praksis indenfor digitalt design med fokus på brugercentreret design. De studerende skal arbejde med kreativitet, og med at kortlægge brugerbehov, brugssituationer og -kontekster.

Kurset fokuserer på ideen om iterative designprocesser, og hvordan man løbende kvalificerer og evaluerer design. Kurset kombinerer et klassisk kommunikationsperspektiv med designfagligheden, og sætter de studerende i stand til at arbejde systematisk med design af kommunikationsløsninger for digitale platforme, hvor brugerne er i centrum.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, øvelser, hjemmeopgaver og peer feedback. En række af de øvelser og hjemmeopgaver der udføres på kurset, vil skulle indgå i den afsluttende prøve, hvorfor deltagelse i undervisningen anbefales. Kurset er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter.

Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er maksimum 60.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40909
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 25-02-2020 08:15 - 25-02-2020 12:00 i uge 09
KOMM: Design og designprocessor

Tirsdag 03-03-2020 08:15 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
KOMM: Design og designprocessor

Tirsdag 10-03-2020 08:15 - 10-03-2020 12:00 i uge 11
KOMM: Design og designprocessor

Tirsdag 17-03-2020 08:15 - 17-03-2020 12:00 i uge 12
KOMM: Design og designprocessor

Tirsdag 24-03-2020 08:15 - 24-03-2020 12:00 i uge 13
KOMM: Design og designprocessor

Tirsdag 31-03-2020 08:15 - 31-03-2020 12:00 i uge 14
KOMM: Design og designprocessor

Onsdag 08-04-2020 10:00 - 08-04-2020 10:00 i uge 15
Eksamensaflevering

Fredag 29-05-2020 10:00 - Søndag 31-05-2020 10:00 i uge 22
Reeksamensaflevering