PDF til print    Find kalender

Kursus: Informationsteknologi og Web-udvikling

Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, øvelser, hjemmeopgaver og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

 • 35 timer (ca.): konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

 • 45 timer: 1,5 times forberedelsestid per konfrontationstime

 • 40 timer: eksamensopgave

 • 15 timer: andre aktiviteter

 • 135 timer i alt (1 ects point = 27 arbejdstimer)

forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Evaluering- og feedback former

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles efterfølgende af studieleder og studienævn. Dette gennemføres i foråret 2019.

Endvidere kan underviser vælge at uformelt evaluere kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Henrik Bulskov (bulskov@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Regelmæssig og aktiv deltagelse. Dette betyder at der er et krav om tilstedeværelse i 80% af undervisningen, samt aktiv deltagelse i undervisningen (være forberedt, deltage i diskussioner, lave oplæg o.l.). Tilstedeværelse registreres ved navnelister og underviser vurderer, hvorvidt deltagelsen er aktiv.

Hvis kravet om aktiv, tilfredsstillende deltagelse ikke er opfyldt trækkes et eksamensforsøg og den studerende kan ikke deltage i den ordinære eksamen, men skal tilmelde sig næste gang kurset udbydes

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden om og overblik over hvad der definerer begrebet iInformationsteknologi, samt viden om internettets historie, forskellige anvendelser af internettet og fortsatte udvikling.

 • Viden om og overblik over metoder og teknikker der benyttes i forbindelse med design og udvikling af forskellige former webbaserede kommunikationsplatforme.

 • Færdigheder i at kunne designe og udvikle websites og webapplika­tioner ved brug af værktøjer og programmering i gængse sprog til formålet.

 • Færdigheder i at kunne tage ansvar for og bidrage til konkrete udviklingsprocesser af webbaserede kommunikationsplatforme, herunder planlægning, analyse, reali­sering og evaluering.

 • Færdigheder i at kunne vurdere konkrete projekter inden for webudvikling med henblik på tekniske muligheder og begrænsninger.

 • Færdigheder i at kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring design og udvikling af forskellige former for webbaserede kommunikationsplatforme, herunder træffe kvalificerede valg blandt alternativer til forskellige former for websites, webindhold og funktionalitet.

 • Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet med grundlæggende teorier og metoder der knytter sig til design og udvikling af webplatforme.

Overordnet indhold

Kursets overordnede fokus er på webudvikling og på at rea­lisere forskellige former for web-indhold fra simple HTML-sider over dynamiske sites hvis indhold skabes umiddelbart baseret på databaser og/eller brugerbidrag, til egentlige web­applikationer.

Kurset introducerer til teorier, begreber og metoder der rela­terer til programmering med sigte på web-design og -ud­vikling.

På kurset arbejdes der med såvel simple statiske websider som mere komplekse opsætninger med dynamisk indhold og der ses på metoder til at skabe ensartet layout. Der studeres egenskaber ved forskellige former for webformidling, ligesom der studeres egenskaber og tekniske realiseringer ved forskellige former for dynamik, herunder brugerbidrag, mashups og webapplika­tioner.

Der arbejdes på kurset med at opnå praktisk kunnen og teo­retisk indsigt som kan danne grundlag for kreativt at diskutere samt evaluere alternative måder at kommunikere på igennem webbaserede kommunikationsplatforme. Ydermere lægges der vægt på at give indsigt og færdigheder i at designe og, i begrænset omfang, at udvikle prototyper på websites/webapplikationer.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, øvelser, hjemmeopgaver og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 4.800 og maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.

Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26186
Sidst ændret 21/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Eksamen Find kalender (Eksamen) PDF til print (Eksamen)

Onsdag 29-04-2020 10:00 - Fredag 01-05-2020 10:00 i uge 18
Eksamensaflevering

Onsdag 10-06-2020 10:00 - Fredag 12-06-2020 10:00 i uge 24
Reeksamensaflevering

Vis kursusgange for Hold: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2 Find kalender (Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2) PDF til print (Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2)

Torsdag 27-02-2020 12:15 - 27-02-2020 18:00 i uge 09
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 05-03-2020 12:15 - 05-03-2020 18:00 i uge 10
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 12-03-2020 12:15 - 12-03-2020 18:00 i uge 11
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 19-03-2020 12:15 - 19-03-2020 18:00 i uge 12
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 26-03-2020 12:15 - 26-03-2020 18:00 i uge 13
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 02-04-2020 12:15 - 02-04-2020 18:00 i uge 14
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 16-04-2020 12:15 - 16-04-2020 18:00 i uge 16
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Torsdag 23-04-2020 12:15 - 23-04-2020 18:00 i uge 17
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Tirsdag 28-04-2020 08:15 - 28-04-2020 14:00 i uge 18
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 2

Vis kursusgange for Hold: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1 Find kalender (Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1) PDF til print (Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1)

Torsdag 27-02-2020 12:15 - 27-02-2020 18:00 i uge 09
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 05-03-2020 12:15 - 05-03-2020 18:00 i uge 10
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 12-03-2020 12:15 - 12-03-2020 18:00 i uge 11
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 19-03-2020 12:15 - 19-03-2020 18:00 i uge 12
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 26-03-2020 12:15 - 26-03-2020 18:00 i uge 13
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 02-04-2020 12:15 - 02-04-2020 18:00 i uge 14
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 16-04-2020 12:15 - 16-04-2020 18:00 i uge 16
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Torsdag 23-04-2020 12:15 - 23-04-2020 18:00 i uge 17
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1

Tirsdag 28-04-2020 08:15 - 28-04-2020 14:00 i uge 18
Komm: Informationsteknologi og Web-udvikling - hold 1