PDF til print    Find kalender

Kursus: Visuel Kommunikation på Digitale Medier

Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

På kurset gennemgås teorier og metoder til analyse og evaluering af den visuelle kommunikation på digitale medier. Der introduceres til visuelle virkemidler set i lyset af multimodal socialsemiotik samt designprincipper og gestaltlove. Billedbrug på nettet diskuteres med udgangspunkt i blandt andet autenticitetsbegrebet. Endvidere, med udgangspunkt i genrer og stilarter på nettet, diskuteres forskellige tilgange til webdesign fx i form af ren funktionalistisk eller æstetisk bevidst, oplevelsesorienteret design. Udvalgte teorier og modeller til analyse af visuel kommunikation på digitale medier bliver gennemgået og eksemplificeret på hjemmesider, apps, sociale medier, m.v., og i den sammenhæng inddrages æstetikbegreber og væsentlige semiotiske begreber.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

40 timer: Eksamensopgave

11 timer: Andre aktiviteter 135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Pensum

Abidin, Crystal (2015) “Communicative Intimacies: Influencers and Perceived Interconnectedness”. I A Journal of Gender New Media & Technology. Issue no 8. 16 sider. https://adanewmedia.org/2015/11/issue8-abidin/ (set 15.12.2018).

Adami, Elisabetta (2018). “Styling the Self Online: Semiotic Technologization in weblog Publishing”. I Social Semiotics. Volume 28 (5). Routledege/Taylor & Francis Group, s. 601-622.

Alshenqeeti, Hamsa (2016). ”Are Emojis Creating a New or Old Visual Language for New Generations? A Social Semiotic Study”. I Advances in Language and Literary Studies. Vol. 7, No. 6; December Issue 2016. 14 sider. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126897.pdf/ (set 19.12.2018).

Birkvig, Henrik (2019). https://medieogkommunikationsleksikon.dk/gestaltlove/ 4 sider.

Deal, Jennifer, J. og Levensen, Alec (2016). What Millennials Want from Work. How to Maximize Engagement in Today’s Workforce. New York. McGraw Hill Education. Heri: side 2, side 73 – 83 og side 101-110.

Fournier, Susan & Lee, Lara (2009). “Getting Brand Communities Right”. I Harvard Business Review. April 2009 Issue. 14 sider. <https://hbr.org/2009/04/getting-brand-communities-right > (Set 15.12.2018).

Gamborg, Niels. ”nielsgamborg.dk. Teoretisk webdesign.” https://www.nielsgamborg.dk/?p=forside (set 24.10.2019). 10 sider.

Honneth, Axel (2003). Behovet for anerkendelse. København. Hans Reitzels forlag. Oversat til dansk ved Mogens Chrom Jacobsen). Heri: Side 11-19.

Jørgensen, Carsten René (2002): Psykologien i senmoderniteten. København. Hans Reitzels Forlag. Heri: side 120-131.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2005). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London/New York: Routledge. Heri side 175-214 og side 298.

Lidwell, William, Holden, Kritina & Butler, Jill (2010). Universal Principles of Design. Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers. Heri side 22, 23, 44, 45,56, 57, 60, 61, 96, 97, 116, 117, 152, 153, 196, 197, 226, 227, 246, 247, 250, 251.

Norman, Donald A. (2013). The design of Everyday Things. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Heri side 10-25 og side 123-132.

Norman, Donald A. (2008). ”Signifiers, Not Affordances”. I Emerging Approaches to research and Design Practice. ACM Interactions. Volume 15(6), s. 18-19.

Serafini, Frank et al (2012). “Typography as Semiotic Resource.” I Journal of Visual Literacy. Volume 31(2), s. 1-16.

Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny (2019). Interaction Design – beyond human-computer interaction. 5. udg. Indianapolis: John Wiley & Sons. Side 26-30.

Thorlacius, Lisbeth (2018). Visuel kommunikation på digitale medier. Samfundslitteratur. Side 1-263.

Thorlacius, Lisbeth (2009) ”Ugens Pressefotos: Mange ordinære, få gode, enkelte sublime.” Lund, Anker Brink; Willig, Ida & Blach-Ørsten, Mark (red.) I: Hvor kommer nyhederne fra? Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu. Århus: Forlaget Ajour. Heri side 55-60.

Van Leeuwen, Theo (2006). ”Towards a Semiotics of Typography.” I Information Design Journal + Document Design. Volume 14 (2). John Benjamins Publishing Company, s. 139-155.

Evaluering- og feedback former

På kurset foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem læreroplæg og mindre øvelser i form af summe-øvelser, samt mundtlige præsentationer ved de studerende på sidste kursusgang, hvor de studerende modtager feedback fra både de studerende og underviseren. De studerende modtager en skriftlig feedback på eksamensopgaven, som tastes ind i feedback-feltet på den online digitale eksamensportal. Denne feedback bidrager dels med inspiration til det videre arbejde med emnet samt en faglig begrundelse for karakteren.

Studienævnet evaluerer kurset dette semester

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Lisbeth Thorlacius (lisbetht@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og kendskab til teorier og modeller med særligt henblik på analyse af visuel kommunikation på digitale medier

  • Viden om og teoretisk indsigt i visuelle virkemidler, herunder layout, farver, skrifttyper og billedbrug.

  • Viden om og indsigt i semiotiske begreber og designprincipper i forhold til digitale medier.

  • Færdigheder i at kunne analysere den visuelle kommunikation på digitale medier samt at kunne definere genrer og stilarter på digitale kommunikationsplatforme

  • Færdigheder i at kunne, i samarbejde med andre, udarbejde en analyse af den visuelle kommunikation på et digitalt medie.

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet med analyse og evaluering af visuel kommunikation på digitale medier.

Overordnet indhold

På kurset gennemgås teorier og metoder til analyse og evaluering af den visuelle kommunikation på digitale medier. Der introduceres til visuelle virkemidler i form af farver, skrifttyper og layout, og billedbrug på nettet diskuteres med udgangspunkt i blandt andet autenticitetsbegreber.

Endvidere, med udgangspunkt i genrer og stilarter på nettet, diskuteres forskellige tilgange til webdesign fx i form af ren funktionalistisk eller æstetisk bevidst, oplevelsesorienteret design. Udvalgte teorier og modeller til analyse af visuel kommunikation på digitale medier bliver gennemgået og eksemplificeret på hjemmesider, sociale medier, m.v., og i den sammenhæng inddrages æstetikbegreber, designprincipper og væsentlige semiotiske begreber.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, øvelser, gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41047
Sidst ændret 06/02/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-02-2020 08:15 - 03-02-2020 12:00 i uge 06
Komm: Visuel Kommunikation på digitale medier

Onsdag 05-02-2020 08:15 - 05-02-2020 12:00 i uge 06
Komm: Visuel Kommunikation på digitale medier

Mandag 10-02-2020 08:15 - 10-02-2020 12:00 i uge 07
Komm: Visuel Kommunikation på digitale medier

Onsdag 12-02-2020 08:15 - 12-02-2020 12:00 i uge 07
Komm: Visuel Kommunikation på digitale medier

Fredag 14-02-2020 08:15 - 14-02-2020 12:00 i uge 07
Komm: Visuel Kommunikation på digitale medier

Mandag 17-02-2020 08:15 - 17-02-2020 12:00 i uge 08
Komm: Visuel Kommunikation på digitale medier

Mandag 17-02-2020 10:00 - Lørdag 22-02-2020 10:00 i uge 08
Eksamensaflevering

Onsdag 03-06-2020 10:00 - Mandag 08-06-2020 10:00 i uge 23 og uge 24
Reeksamensaflevering