PDF til print

S17: Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation

Uddannelse forvaltning / Politik og Administration
Kursustype Obligatorisk kursus
Undervisningssprog Dansk
Tilmelding

Tilmelding via STADS-selvbetjening: 1. - 15. november 2016.**

KUN** for studerende optaget 1/2 2017: Tilmelding via STADS-selvbetjening: 1 - 15. februar 2017.

Kursus starter 06-03-2017
Kursus slutter 08-05-2017
Målgruppe

Kandidatstuderende på Forvaltning og Politik og Administration

Forudsætninger

Anbefalede faglige forudsætninger

Grundlæggende politologiske begreber og teorier (jf. Andrew Heywood. 2013. Politics. Palgrave Macmillan) + Grundlæggende samfundsvidenskabelige metoder (jf. Kristensen og Hussain. 2016. Metoder i Samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur).

Indhold

Kurset består af tre blokke. Første blok præsenterer og diskuterer væsentlige teoretiske modeller for policy-analyse. Anden blok præsenterer forskellige policyområder. Der lægges vægt på at dække områder, der dels er væsentlige i omfang og betydning for samfundet og dels illustrative ift. at være hhv. reguleringstunge, servicetunge og påvirket mere end gennemsnitligt af EU og internationale dynamikker. Gennemgangen af de forskellige policy-områder vil følge den samme skabelon, således det komparative aspekt træder tydeligt frem. Tredje og afsluttende blok tilbyder et tværgående blik på policy-områderne ved at diskutere tværgående temaer, som fx ulighed eller indflydelse.

Formål

Viden • Viden baseret på højeste internationale forskning om analysen af policyområder i et moderne demokrati. • Viden om policy-områders rolle i det politiske system og betydning for samfundsforhold og -dynamikker. • Viden om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og nutidige styring og konfiguration, herunder kompetencefordelingen i et governance system, hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden. • Viden om samfundsforhold, aktører og dynamikker, der har betydning for policy-områders udvikling.

Færdigheder • Færdighed i at analysere og begribe udviklingen på centrale og illustrative policy-områder. • Færdigheder i at sammenligne (komparere) policy-områder. • Færdigheder i at formidle og diskutere policy-analyser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Kompetencer • Kompetence til at kunne vurdere og vælge mellem forskellige policyanalyser. • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof. • Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.

Kurset tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer fx gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback, ekskursioner og arrangementer med deltagelse fra eksterne ressourcepersoner.

Litteratur

Knill, C., & Tosun, J. (2012). Public policy: A new introduction. Palgrave Macmillan

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, notatskrivning og besøg i offentlige institutioner.

Eksamensform

Kursusforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. De studerende skal i en individuelt udarbejdet skriftlig opgave (en policy brief) belyse et stillet overvejende empirisk spørgsmål inden for et eller flere af de policy-områder, kurset har gennemgået. Opgaven må ikke overstige 7.200 anslag inkl. mellemrum svarende til 3 normalsider. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven udleveres efter sidste kursusgang. Til den mundtlige prøve skal den studerende indledningsvist kort redegøre for, hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for besvarelsen af den skriftlige opgave (policy brief’en). Der vil herefter blive stillet overvejende teoretiske spørgsmål til opgaven og til pensum fra eksaminator og censor. Prøven varer 30 minutter inklusiv votering.

Den skriftlige og den mundtlige del af eksaminationen vægter ligeligt ved bedømmelsen.

Der gives en samlet bedømmelse for den mundtlige og skriftlige prøve.

Eksamenstidspunkt

48-timers skriftlig eksamen: 15.- 17. maj kl. 10.00

Mundtlig eksamen: 6. - 7. juni 2017

Alle skriftlige opgaver skal uploades i https://eksamen.ruc.dk

Reeksamensform

Kursusforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. De studerende skal i en individuelt udarbejdet skriftlig opgave (en policy brief) belyse et stillet overvejende empirisk spørgsmål inden for et eller flere af de policy-områder, kurset har gennemgået. Opgaven må ikke overstige 7.200 anslag inkl. mellemrum svarende til 3 normalsider. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven udleveres efter sidste kursusgang. Til den mundtlige prøve skal den studerende indledningsvist kort redegøre for, hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for besvarelsen af den skriftlige opgave (policy brief’en). Der vil herefter blive stillet overvejende teoretiske spørgsmål til opgaven og til pensum fra eksaminator og censor. Prøven varer 30 minutter inklusiv votering.

Den skriftlige og den mundtlige del af eksaminationen vægter ligeligt ved bedømmelsen.

Der gives en samlet bedømmelse for den mundtlige og skriftlige prøve.

Reeksamenstidspunkt

Kommer snart

Kommentar

Arbejdsbelastning:

Holdundervisning 120 timer (incl. Forberedelse)

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): 90 timer (notatskrivning + institutionsbesøg)

Forberedelse: Se ovenfor

Eksamen: 60 timer

Timer i alt: 270 timer

Undervisningsansvarlig Peter Triantafillou (triant@ruc.dk )
Mads Christian Dagnis Jensen (mcjensen@ruc.dk )
Kursussekretær ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk )
Underviser Bent Greve (bgr@ruc.dk )
Peter Triantafillou (triant@ruc.dk )
Sevasti Chatzopoulou (seva@ruc.dk )
Helene Dyrhauge (dyrhauge@ruc.dk )
Ole Helby Petersen (olehp@ruc.dk )
Mads Christian Dagnis Jensen (mcjensen@ruc.dk )
STADS stamdata
Obligatorisk kursus
Belastning : 10 ECTS Aktivitetskode : U40105
Prøveform : Skriftlig/mundtlig Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : Intern censur

06-02-2017 13:15 - 15:00
1. Policy-analyse: Definitioner, begreber og typologier

13-02-2017 13:15 - 15:00
2 Teoretiske perspektiver på policy-analyse

20-02-2017 13:15 - 15:00
3 Metodiske tilgange

27-02-2017 13:15 - 15:00
4 Transportpolitik

06-03-2017 13:15 - 15:00
5 Integrations- og beskæftigelsespolitik

13-03-2017 13:15 - 15:00
6 Policy-udvikling: Modeller og metoder; Hvordan skrives et notat

03-04-2017 13:15 - 15:00
7 Fødevare- og landbrugspolitik

10-04-2017 10:15 - 12:00
8 Sundhedspolitik

21-04-2017 13:00 - 15:00
9 Skattepolitik

28-04-2017 13:15 - 15:00
10 Finanspolitik

01-05-2017 13:15 - 17:00
11 Notat feedback og øvelse

08-05-2017 13:15 - 15:00
12 Besøg i Skatteministeriet